Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner 13. desember 2022.

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med naturmangfold. I Stortingsmeldingen Natur for Livet (Meld. St. 14 (2015 - 2016)) er utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold pekt på som et viktig virkemiddel for å synliggjøre naturmangfoldverdiene i kommunenes eget planarbeid. En slik plan vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men planarbeidet vil åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer knyttet til naturmangfold.

Gjennom arbeid med en tematisk kommunedelplan for naturmangfold kan kommunene øke sin kunnskap om egne naturverdier. Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som verdi.

Dette skal primært være en egen kommunedelplan, utarbeidet etter plan- og bygningslovens prosesser og krav til medvirkning. Det kan, etter nærmere avtale med Miljødirektoratet, også gis støtte til et planarbeid der naturmangfold inngår som en egen temadel med mål og handlingsplan for gjennomføring av tiltak i en mer helhetlig plan for klima og miljø.

Oppstartsvarsel med planprogram for kommunedelplanen skal være vedtatt innen utgangen av 2023. Planen skal ferdigstilles og sluttbehandles innen utgangen av mars 2025. 

Alle kommuner som får tilskudd tildeles samme beløp, beløpets størrelse kan variere noe etter antall søknader og ramme for tilskuddsordningen. For 2022 var tilskuddet kr 150.000. Det er ingen føringer for hvordan tilskuddet disponeres, men det forutsettes at det inngår i kommunens finansiering av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Regnskap for kommunedelplanen skal inngå i en sluttrapport for planarbeidet. I statsbudsjett for 2023 er det satt av 3 million kroner til ordningen.

For mer informasjon om utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold, se veilederen på våre nettsider Kommunedelplaner for naturmangfold - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).