Om ordningen

Elektronisk søknadssenter åpnes for søknader 1. mars 2024. 

Det er et nasjonalt miljømål at naturen skal ha en god økologisk tilstand. Miljøstatus viser miljøets tilstand i Norge, og naturen er under press. Endringer i arealbruk, forurensning og klimaendringer er de største påvirkningsfaktorene på naturen. Kommunene har en sentral rolle i arealforvaltningen, og har et stort ansvar for å ivareta naturmangfoldet.

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold  i kommunen – "Natursats". Tilskudd kan gis til planlegging og gjennomføring av tiltak. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett for det året det søkes tilskudd. Hvis tiltaket er flerårig, skal det opplyses om dette i prosjektbeskrivelsen.

Det kreves rapportering av gjennomført tiltak før tilskudd utbetales. For flerårige tiltak må det søkes på nytt hvert år. Tiltak som innvilges tilskudd første år, vil kunne bli prioritert for tildeling påfølgende år.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Ordningen omfatter tilskudd til å gjennomføre praktiske naturmangfoldtiltak, informasjonstiltak, kartlegging av naturmangfold, og til planlegging av tiltak for å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold, herunder til å innhente og samle nødvendig kunnskap med mer. I søknaden må det tas med informasjon om hvilken miljøforbedring/effekt tiltaket er forventa å ha.

Tiltak som forbedrer tilstanden i naturen bør primært ha grunnlag i kommunens plan for naturmangfold, men det kan også gis tilskudd til tiltak i kommuner som foreløpig ikke har vedtatt en slik plan.

Gjelder søknaden tilskudd til kartlegging av naturtyper på land stilles det krav om bruk av Miljødirektoratets instruks som kartleggingsmetode. I tillegg vises det til vår veileder om å bestille kartlegging av naturtyper i forhold til krav til innsamling av miljødata. Bestille kartlegging av naturtyper på land - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). Det må tas med i søknaden at krav i veilederen skal legges til grunn for ny kartlegging.

Tiltak for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Natursats er en del av ordningen der kommuner kan søke tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Her kan kommuner søke tilskudd til å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold, til revisjon av tidligere vedtatt kommunedelplan eller til å gå gjennom eldre arealplaner for på en bedre måte å ivareta naturverdiene. Søknadsfrist for disse tiltakene var 11. februar 2024.

Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

 

Søknadsfrist

5. april 2024

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).