Om ordningen

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med naturmangfold. I Stortingsmeldingen Natur for Livet (Meld. St. 14 (2015 - 2016)) er utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold pekt på som et viktig virkemiddel for å synliggjøre naturmangfoldverdiene i kommunenes eget planarbeid. Kommunene kan søke tilskudd til utarbeiding av en slik plan.

Fra 2024 vil det også være anledning til å søke om midler til revisjon av tidligere vedtatt kommunedelplan, inkl. oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold, og midler til en gjennomgang av eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier.

Kommunedelplan for naturmangfold

Gjennom arbeid med en tematisk kommunedelplan for naturmangfold kan kommunene øke sin kunnskap om egne naturverdier. En plan der kommunen identifiserer og tar hensyn til naturverdier av både nasjonal, regional og lokal betydning, vil være et viktig bidrag til interesseavveininger som skal foretas i kommunens arealplanlegging. Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som verdi. En slik plan vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men planarbeidet vil åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer knyttet til naturmangfold.

Dette skal primært være en egen kommunedelplan, utarbeidet etter plan- og bygningslovens prosesser og krav til medvirkning. Det kan, etter nærmere avtale med Miljødirektoratet, også gis støtte til et planarbeid der naturmangfold inngår som en egen temadel med mål og handlingsplan for gjennomføring av tiltak i en mer helhetlig plan for klima og miljø.

Oppstartsvarsel med planprogram for kommunedelplanen skal være vedtatt innen utgangen av 2024. Planen skal ferdigstilles og sluttbehandles innen utgangen av mars 2026. 

For utarbeiding av en tematisk kommunedelplan for naturmangfold tildeles alle kommuner samme beløp, beløpets størrelse varierer med antall søknader og rammen for tilskuddsordningen. For 2023 var tilskuddet kr 175.000. Det kan være aktuelt å øke tilskuddet til hver kommune i 2024 for å styrke arbeidet med å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Det er ingen føringer for hvordan tilskuddet disponeres, men det forutsettes at det inngår i kommunens finansiering av arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. Det er ingen krav til egenandel ut over de ressursene kommunen selv bidrar med inn i planarbeidet. Regnskap for kommunedelplanen skal inngå i en sluttrapport for planarbeidet. 

Revisjon av vedtatte planer

Fra 2024 kan kommuner som allerede har vedtatt en slik tematisk kommunedelplan søke tilskudd til revisjon av planen, inkl. oppdatere kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold. I søknadsskjemaet må det tas med at søknaden gjelder revisjon av tidligere vedtatt plan. Målsetting og hvordan kommunene tenker å gjennomføre en revisjon av sin plan, skal framgå av søknaden. Revisjonen av planen skal forankres politisk.

Gjennomgang av eldre arealplaner i kommunene

Det gis også muligheter for at kommuner kan søke om tilskudd for å gå gjennom eldre arealplaner og vurdere disse i tråd med oppdatert kunnskap om naturverdier ("planvask"/"planrevisjon"). Det kan gis tilskudd til at kommunene, med utgangspunkt i nytt kunnskapsgrunnlag om naturmangfold, og for å følge opp gjeldende nasjonale og regionale føringer om ivaretakelse av natur, kan vurdere om ubebygde areal i eldre planer kan tas ut, eller om planene kan revideres for på en bedre måte å ivareta hensynet til naturverdiene.

I søknaden må det angis hvilke planer det er som skal vurderes, hva som er målet med en slik plangjennomgang og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Det skal framgå av søknaden hvordan en revisjon av eldre arealplaner vil bidra til å ivareta hensynet til naturmangfold.

Natursats - Lokale tiltak for å ivareta naturmangfold i kommunene

Fra 2024 vil det også være mulig å søke tilskudd for planlegging og gjennomføring av lokale tiltak for å ivareta naturmangfold i kommunene. Det skal søkes gjennom et eget skjema som vil være på plass 1. mars, med søknadsfrist 5. april. 

Natursats - Tilskudd til lokale tiltak for å ivareta naturmangfold i kommunene - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 11. februar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).