Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)

Miljødirektoratet gir årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Utbetaling av tilskudd krever at kommunen har registrert fallviltet i Hjorteviltregisteret og at svaret på skrantesjukeprøven er koblet til dyret. Dette antallet hentes automatisk til søknadsskjemaet for kommunen det søkes for. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars.

Kommunen får utbetalt 350 kr. per fallvilt som kommunens ettersøkspersonell, eller andre lønnet av kommunen, har tatt skrantesjukeprøver av. Dersom for eksempel Mattilsynet eller SNO har tatt prøver av fallvilt, skal kommunen trekke fra det antallet prøver som disse aktørene har tatt.

Søknad om tilskudd for fallviltåret 2016/2017 skal sendes til Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 8. desember 2017. Fra og med fallviltåret 2017/2018 vil det åpnes for innsending av søknader etter fallviltårets slutt og søknadsfristen være 1. mai hvert år. 

Dette tilskuddet gis kun til kommuner. Kommunen må søke som foretak, ikke som privatperson.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

8. desember 2017

Trenger du hjelp?

Vi ber om at spørsmål rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.