Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD)

Miljødirektoratet gir årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Utbetaling av tilskudd krever at kommunen har registrert fallviltet i Hjorteviltregisteret og at svaret på skrantesjukeprøven er koblet til dyret. Dette antallet hentes automatisk til søknadsskjemaet for kommunen det søkes for. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars.

Kommunen tilskudd per fallvilt som kommunens ettersøkspersonell, eller andre lønnet av kommunen, har tatt skrantesjukeprøver av. Dersom for eksempel Mattilsynet eller SNO har tatt prøver av fallvilt, skal kommunen trekke fra det antallet prøver som disse aktørene har tatt.

Søknad om tilskudd for fallviltåret 2019/2020 skal sendes til Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai.

Dette tilskuddet gis kun til kommuner. Kommunen må søke som foretak, ikke som privatperson.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 1. mai 2020. Søknadssenteret åpner for innsending 1. april. Fallvilt må være rapportert til SSB via Hjorteviltregisteret før du søker.

Trenger du hjelp?

Vi ber om at spørsmål om ESS og skjemaet rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Har du spørsmål om registrering av data i Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjema kommer