Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser innenfor forurensingsområdet

Mål og målgruppe

Tilskuddsordningen skal medvirke til å opprettholde et utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner med arbeid mot forurensing som formål, for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkning i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på faglig innsikt. Målet er også å påvirke produksjons- og forbrukermønsteret ved å bygge opp og formidle kompetanse om miljøvennlig produksjon og forbruk, og stimulere til bærekraftig praksis i næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet.

Tilskuddsordningen omfatter driftstilskudd til:

-          Norsk vannforening

-          Norsk forening mot støy

-          LOOP

-          Foreningen "Hold Norge rent"

-          Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Tildelingskriterium

Størrelsen på driftstilskuddene blir fastsatt blant annet utfra en vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå nasjonalt og lokalt, deres økonomi og høve/mulighet/alternativ til finansiering, sammen med medlemstallet i organisasjonene.

Det er lagt inn en økning på 1 mill. kroner til foreningen Hold Norge Rent. Ellers er det i 2018 regnet tilskudd til de nevnte tilskuddsmottakerne på samme nivå som i 2017. Det er en forutsetning at organisasjonene og stiftelsene sender inn søknad om tilskudd. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene og stiftelsene tilfredsstiller kriteriene for å motta støtte.

Rett utfylling av søknadsskjema oppfyller kravene til innhold i søknaden.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottakerne blir fulgt opp i forhold til at tiltak blir gjennomført, og at midlene blir benyttet som forutsatt i søknad. Oppfølging og kontroll skjer ved generell gjennomgang av innsendte rapporteringer.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

15. januar 2018.

Miljødirektoratet tar sikte på å utbetale midler i løpet av januar 2018.

 

Trenger du hjelp?

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved: 

Seniorrådgiver Florentina Misimi, e-post Florentina.Misimi@miljodir.no

 

 

Logg inn