Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Søknadsfristen for 2019 vil bli annonsert ila fjerde kvartal.

    

Teksten under er fra 2018 og vil bli oppdatert etterhvert.

 

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Sjøfugl spiser fragmenter av avfall som forveksles med mat, mens sjøpattedyr og landbaserte dyr kan sette seg fast i line-, not- og garnrester. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning på 80 millioner kroner som skal gå til tiltak mot marin forsøpling. Pilotprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff videreføres i 2018, men det åpnes i første omgang ikke for søknader til nye prosjekter. Nytt fra 2018 vil være at pilotprosjektet Fishing For Litter blir en del av tilskuddsordningen.

Minstesummen man kan søke for er 300.000 NOK. Hvis du ønsker å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefaler vi at du enten finner flere samarbeidspartner som vurderer å søke tilskuddsordningen eller du benytter deg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge rent http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

 

Hvem kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Søkere som får refundert momskostnader skal søke om totalbeløp ekskludert moms.

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen. Miljødirektoratet kan ikke gjøre unntak fra dette, noe som betyr at søknader fra disse gruppene ikke vil bli vurdert. Aktører som ikke er søkerberettiget kan likevel delta i prosjekter/tiltak og bli kompensert for sitt bidrag, men kan ikke stå som ansvarlig søker for prosjektet/tiltaket.

Hva kan det søkes om?

Oppryddingstiltak

Oppryddingstiltak skal hovedsakelig rettes mot strandsonen, men inkluderer også andre områder slik som havbunnen og langs elvebredder. Det er en fordel at tiltak samordnesnasjonalt eller regionalt nivå. Vi oppfordrer derfor til at sentralleddet i organisasjoner som hovedregel søker og koordinerer flere prosjekter, eller at flere organisasjoner går sammen og samarbeider om prosjekter. Vi kan bevilge støtte til:

 • Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter. Kjøp av kostbart utstyr som eksempelvis båt, drone, rov etc. vil som hovedregel ikke bli støttet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner.

   

 • Selve arbeidet med oppryddingen skal være basert på frivillig innsats og kan ikke støttes av denne tilskuddsordningen.

  • Innleie av profesjonelt mannskap for rydding av områder som ikke kan gjennomføres av frivillige (eksempelvis sårbare naturområder, utilgjengelige områder), kan likevel støttes i visse tilfeller, der hvor dette er nødvendig. Behovet skal begrunnes i søknaden og kompetansekrav beskrives.
  • Miljødirektoratet åpner også for at det også kan søkes om beskjedent bruk av motivasjonsmidler for deltakelse til strandrydding. Motivasjonsmidler skal i utgangspunktet gå til allmennyttige formål og deles ut til lag og foreninger, slik som korps, idrettslag, skoleklasser og liknende. Motivasjonsmidler kan i enkelte tilfeller også brukes til innkjøp av premier. Bruk av motivasjonsmidler skal ikke undergravet prinsippet om at strandrydding skal baseres på dugnad og frivillighet. Det skal i søknaden gis en grundig beskrivelse av modellen for hvordan motivasjonsmidler skal deles ut, og hvilke satser som ønskes brukt. Behovet skal også beskrives og begrunnes.
 • Koordinering av ryddeaksjoner.

   

 • Kartlegging av avfall i forbindelse med opprydding. Metoden for kartlegging skal beskrives.

   

 • Nødvendig drift av pilotanleggene for båtvask som fikk støtte fra tilskuddsordningen i 2017. Det er ikke mulig å søke om innkjøp av nye båtvaskeanlegg i årets utlysning.

   

Videreføring av pilotprosjektet Fishing For Litter

Vi påpeker at det ikke vil gis midler til opprettelse av flere deltakerhavner, kun til drift av de eksisterende havnene. Les om kravene Miljødirektoratet hadde om opprettelsen av pilotprosjektet her:  Les sluttrapporten for pilotprosjektet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Fishing-For-Litter-som-tiltak-mot-marin-forsopling-i-Norge/

Forebyggingstiltak 

Med forebygging av marin forsøpling menes et tiltak som på sikt vil redusere tilførselen av marin forsøpling. Eksempelvis kan det være holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer, undervisningsmateriell, veiledningsmateriale og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling. Miljødirektoratet har allerede gitt støtte til utvikling av en del undervisningsmateriale, i tillegg er vi kjent med at det eksisterer andre produkter. For å sikre en effektiv bruk av midlene skal søker vise til eksisterende undervisningsmateriell og gi en god begrunnelse for hvorfor det er behov for tiltaket. Det skal også foreligge en plan for distribusjon av undervisningsmaterialet og hvordan og hvilken sammenheng det skal benyttes.

Metodeutvikling  

Utvikling av nye metoder for mer effektiv opprydding av marin forsøpling vil i begrenset grad også kunne støttes. Slike tiltak inkluderer blant annet utvikling og/eller utprøving av teknologier og metoder som fører til mindre arbeidskrevende opprydding, og generelt mer kostnadseffektiv opprydding. Eksempler kan være, men er ikke begrenset til, utvikling av målemetoder for mikroplast, utstyr som samler opp marint avfall og kartlegger avfall på sjøbunnen for senere opprydding.

Flerårige prosjekt

For årets utlysning vil Miljødirektoratet kunne innvilge noen få flerårige prosjekter med en varighet på to til tre år. Dersom du ønsker å søke om et flerårig prosjekt, anbefaler vi at du utformer søknaden din for et ettårig prosjekt, med en opsjon som flerårig prosjekt. Dette er fordi vi kun kan tildele en begrenset sum med midler til flerårige prosjekt, så sjansen for å få innvilget dette er liten.

Om administrasjonsutgifter

Et eventuelt tilskudd er ment å dekke en del av kostnadene som søkeren har ved tiltak mot marin forsøpling. Det er påregnelig at en viss andel av midlene kan brukes til å dekke nødvendige administrasjonsutgifter ved tiltaket. Andelen skal spesifiseres, og behovet begrunnes nøye i søknaden.

Vi støtter ikke

Tilskuddsposten har ikke som formål å støtte rene forsknings- eller overvåkingsprosjekter. Denne type prosjekter dekkes av programmer i regi av Norges Forskningsråd eller av nasjonale overvåkingsprogrammer.

 

Søknaden

Tildelingskriterier

Søknader som ikke er levert inn i søknadssenteret innen fristen, eller oppfyller følgende tildelingskriterier vil ikke bli vurdert.

 • Tiltaket skal bidra til å redusere marin forsøpling.

 • Tiltaket skal skje i norske områder, inkludert Svalbard.

 • Søker og/eller deltakere i prosjektet skal bidra med egeninnsats i form av eksempelvis dugnadsinnsats eller egne midler til gjennomføring av prosjektet.

 • Søker må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tiltaket.

 • Søker må være søkeberettiget. Andre aktører kan være prosjektdeltakere, men kan ikke ha prosjektlederansvar. Samlet budsjettutgifter for andre ikke søkeberettigete aktører skal som regel ikke utgjøre mer enn 50% av totalbudsjettet i et prosjekt.

 • Minstesummen man kan søke om er 300.000 NOK. Vi oppfordrer derfor til at sentralleddet i organisasjoner søker og koordinerer flere prosjekter, eller at flere aktører går sammen og samarbeider om prosjekter.

 • Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn. Det vil si at det bare gis støtte til opprydding av herreløst avfall der det ikke er mulig å finne en ansvarlig for forsøplingen. For områder der andre etter forurensingsloven har et særskilt ansvar for opprydding etter forurensingsloven §35-36, slik som utsalgssteder, turistanlegg, sterkt besøkte utfartssteder og tilrettelagte badeplasser, skal behovet for opprydding med bruk av tilskuddsmidler begrunnes særskilt. 

Utdypende informasjon

Søknader som er mangelfullt utfylt, vil som hovedregel bli avslått. Miljødirektoratet ber om at følgende informasjon synliggjøres i søknaden:

 • En grundig beskrivelse av hvordan tiltaket skal gjennomføres, i hvilken grad det omsøkte prosjektet samler flere aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder.

 • I hvilken grad tiltaket har nasjonal nytte- og overføringsverdi.

 • Dersom oppryddingsprosjekt: Beskriv og begrunn valg av lokalitet som skal ryddes opp (f.eks. om forsøplingen i dette område medfører ekstra stor skade for natur og miljø) og om det må regnes med praktiske utfordringer i forbindelse med oppryddingen.

 • Dersom metodeutvikling eller forebyggingstiltak: Beskriv på hvilken måte sluttproduktet skal formidles til målgruppen.

 • Dersom kartlegging i forbindelse med opprydding: Beskriv hvilken metode for kartlegging som skal benyttes.

 • Det skal spesifiseres tidspunkt for når ulike pengebeløp skal utbetales.

Dokumentasjon/synliggjøring av kostnader

Søker skal vise hvordan tiltaket sikrer en effektiv bruk av de omsøkte midlene og i hvilken grad tiltaket bidrar med egenfinansiering eller tilskudd fra andre kilder, med godt dokumenterte utgiftsposter. For hvert omsøkt tiltak skal det derfor etter beste evne gis en helhetlig og detaljert sammenstilling av forventet utgifter og inntekter for tiltaket i en egen tabell. Tabellen skal gi informasjon om forventet bruk av midler til følgende utgiftsposter, dersom relevant:

 1. Administrasjonskostnader, herunder:

  • Administrering av ryddeaksjoner/prosjekter

  • Informasjonsarbeid

  • Metodeutvikling

  • Arbeid i forbindelse med utarbeidelse av søknad

  • Arbeid i forbindelse med utarbeidelse av rapport

  • Bruk av egen (intern) fagkompetanse

 2. Kostnader til utstyr, herunder:

  • Leie av utstyr (spesifiser)

  • Kjøp av utstyr (spesifiser)

 3. Oppryddingskostnader, herunder:

  • Bruk av frivillig arbeid (selve arbeidsinnsats kan ikke støttes av tilskuddsordningen, men inngå som egeninnsats)

  • Bruk av innleid mannskap (kan støttes der dette er nødvendig)

 4. Transportkostnader, herunder:

  • Transport av avfall

  • Transport av mannskap/frivillige

  • Transport av utstyr

  • Kostnader for innlevering av avfall til godkjent mottak

  • Kostnader for behandling av marint avfall (for avfallsselskaper)

  • Kostnader til innleid kompetanse utenfor virksomheten

 

For hver utgiftspost skal følgende informasjon angis:

 • Forventet kostnad.
 • Hvorvidt kostnaden skal dekkes av Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, andre tilskudd eller egne midler.

 • Andre opplysninger som kan være relevant.

 • For utgiftsposter knyttet til bruk av mannskap/personal skal timespris og forventet timeantall oppgis.

 

Av tabellen skal det også fremgå hvor stor prosentandel av de omsøkte midlene som skal gå til administrasjonsutgifter.

Tabellen/-e skal lastes opp som vedlegg til søknaden i excel-format.

Annet

Vi opplyser om at søknadene kan offentliggjøres, samt at sentrale opplysninger om søknaden vil være offentlig tilgjengelig. Dersom en søknad inneholder informasjon som må unntas offentligheten, ber vi om at søker legger ved en sladdet versjon av sensitive opplysninger som for eksempel timepris, budsjett og lignende. Dersom det ikke vedlegges en sladdet versjon, må søkeren regne med at alle opplysninger i søknaden sendes ut ved krav om innsyn.

Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler i slutten av mars 2018.

 

  

Det vil også være mulig å søke om refusjon av utgifter etter ryddeprosjekter fra refusjonsordningen, som i dag forvaltes av Hold Norge Rent, se deres nettsider (http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/)

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15 februar 2018.

Trenger du hjelp?

Vi ber om at faglige spørsmål til søknaden rettes til Miljødirektoratets seksjon for avfall og grunnforurensning på følgende e-post:

tilskuddmf@miljodir.no

 

Har du tekniske problemer eller spørsmål om innlogging i søknadsskjemaet kan du kontakte Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Ofte stilte spørsmål

  Det kan søkes om støtte til opprydding av marin forsøpling, og koordinering av slike prosjekter, utvikling av metoder for å effektivisere opprydding av marin forsøpling og prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling.
  Mer informasjon og kriterier for tildeling finnes i utlysningsteksten.
  Søknadsfristen er 31.januar 2019. Søknader skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter.
  Både delrapporter og sluttrapporter skal leveres i elektronisk søknadssenter; samme sted som søknaden ble levert. Dersom du har problemer med innlogging, kontakt esshjelp@miljodir.no.
  Rapporteringsfristene står i tildelingsbrevet.
  Utbetalingstidspunktene er angitt i tildelingsbrevet.
  Miljødirektoratet tar sikte på å behandle alle søknader som er levert innen søknadsfristen innen mars 2019.
  Hvis du ønsker å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefaler vi at du enten finner samarbeidspartner(e) som også vurderer å søke tilskuddsordningen for å øke omfanget av prosjektet, eller du benytter deg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge Rent (https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/)
  Egeninnsats betyr at prosjektet ikke skal være fullfinansiert av tilskuddsordningen. Det stilles krav om at prosjekter som mottar støtte fra tilskuddsordningen i overveiende grad skal være basert på egeninnsats. Det finnes flere måter å oppfylle dette kravet på;
  • Egne midler. Søker må angi hvor stor andel egne midler prosjektet stiller med.
  • Dugnadsinnsats. Søker må anslå antall aksjoner og antall frivillige per aksjon i søknaden.
  • For avfallsselskaper som opererer etter selvkostprinsippet; bruk av eget utstyr om kompetanse kan inngå i prosjektet som egeninnsats. Søker må beskrive utstyret som brukes, og anslå antall brukstimer i søknaden.

  Egeninnsats kan bestå av en eller flere av kategoriene ovenfor.
  Bruk av motivasjonsmidler skal ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
  Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Eksempler på dette kan være;
  • Enkelt bevertning under ryddeaksjoner (f.eks. pølser og brus)
  • Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag, skoleklasser og liknende)
  • I enkelte tilfeller kan motivasjonsmidler brukes til innkjøp av mindre premier
  Herreløst avfall er avfall der det ikke er en kjent ansvarlig. Dersom avfallet har en kjent ansvarlig, kan det ikke søkes om støtte til opprydning.
  Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er en ordning der man kan få støtte i forkant/starten av et prosjekt, mens refusjonsordningen er en ordning der man kan søke om å få refundert utgifter man har hatt knyttet til opprydning.

  Refusjonsordningen driftes av Hold Norge Rent, se https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ for mer info om søknadsfrister o.l..
  Det er ikke mulig å søke om midler til innkjøp av dyrt utstyr som for eksempel båt/undervannsdrone/ROV/bil/henger/vinsj/motor etc.
  Det er derimot mulig å søke om å leie slikt utstyr.
  I tildelingsbrevet vil det bli beskrevet hvilke krav som stilles til bruk av Miljødirektoratets logo i forbindelse med profilering.
  Logo finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Profilbank/Miljodirektoratet/Logo/Norsk/
  Følgende grupper kan søke om tilskudd fra tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling:
  - • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

  Disse kan IKKE søke/ (ikke-søkeberettigete aktører):
  • Offentlige organer (f.eks. kommuner)
  • Privatpersoner og enkeltpersonforetak

  Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

  Ikke-søkeberettigete aktører kan likevel være deltaker i prosjekter og bli kompensert for sitt bidrag, men kan ikke stå som ansvarlig søker.

  Samlede budsjettutgifter for ikke-søkeberettigete aktører skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av totalbudsjettet.