Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Vi åpner for søknader mandag 6.januar. Søknadsfristen er 31.januar kl 23:59.

Mer informasjon  om årets søknadsprosess kommer i løpet av uke 49/50.

-----------------------------------

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak.  Formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke om støtte og hvilke tiltak som kan søke støtte fremgår av Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling og utdypes nærmere nedenfor.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 31. januar 2020, kl. 23:59.

Søknader som ikke er levert inn i søknadssenteret innen fristen vil ikke bli vurdert.

Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler innen slutten av mars 2020.

Ofte stilte spørsmål

  Det kan søkes om støtte til:

  • Opprydding av marin forsøpling, og koordinering av slike prosjekter,
  • Utvikling av metoder for å effektivisere opprydding av marin forsøpling
  • Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling.

  Følgende aktiviteter inngår IKKE i ordningen:

  • Rene forsknings- eller overvåkingsprosjekter. Denne type prosjekter dekkes av programmer i regi av Norges Forskningsråd eller av nasjonale overvåkingsprogrammer.
  • Utvikling av gjenvinningsløsninger for marint avfall eller andre innovasjonsprosjekter. Denne typen prosjekter dekkes av programmer i regi av Innovasjon Norge.
  • Det vil ikke vært mulig å søke om støtte til etablering av nye pilotprosjekter for båtvask..

  Videre vil følgende aktiviteter IKKE vektlegges i 2019:

  • Utvikling av nettbaserte løsninger/apper o.l.
  • Produksjon og utvikling av undervisningsmateriell til bruk i skoler og barnehager

  Innkjøp av kostbart utstyr som for eksempel båt, drone, ROV etc. vil heller ikke bli støttet. Vi kan støtte leie av utstyr dersom det er nødvendig og godt begrunnet i søknaden.
  Søknadsfristen er 31.januar 2019. Søknader skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter.
  Både delrapporter og sluttrapporter skal leveres i elektronisk søknadssenter; samme sted som søknaden ble levert. Dersom du har problemer med innlogging, kontakt esshjelp@miljodir.no.
  Rapporteringsfristene står i tildelingsbrevet, som sendes på e-post til adressen oppgitt i søknaden.
  Utbetalingstidspunktene er angitt i tildelingsbrevet.
  Miljødirektoratet tar sikte på å behandle alle søknader som er levert innen søknadsfristen innen mars 2019.
  Hvis du ønsker å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefaler vi at du enten finner samarbeidspartner(e) som også vurderer å søke tilskuddsordningen for å øke omfanget av prosjektet, eller at du benytter deg av refusjonsordningen for påløpte utgifter i forbindelse med håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge Rent (https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/).
  Egeninnsats betyr at prosjektet ikke skal være fullfinansiert av tilskuddsordningen. Det stilles krav om at prosjekter som mottar støtte fra tilskuddsordningen i overveiende grad skal være basert på egeninnsats. Det finnes flere måter å oppfylle dette kravet på;
  • Egne midler. Søker må angi hvor stor andel egne midler prosjektet stiller med.
  • Dugnadsinnsats. Søker må anslå antall aksjoner og antall frivillige per aksjon i søknaden.
  • For avfallsselskaper som opererer etter selvkostprinsippet; bruk av eget utstyr om kompetanse kan inngå i prosjektet som egeninnsats. Søker må beskrive utstyret som brukes, og anslå antall brukstimer i søknaden.
  Bruk av motivasjonsmidler skal ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
  Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Eksempler på dette kan være;
  • Enkelt bevertning under ryddeaksjoner (f.eks. pølser og brus)
  • Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag, skoleklasser og liknende)
  • I enkelte tilfeller kan motivasjonsmidler brukes til innkjøp av mindre premier
  Herreløst avfall er avfall der det ikke er en kjent ansvarlig. Dersom avfallet har en kjent ansvarlig, kan det ikke søkes om støtte til opprydning.

  Om det ryddes på områder med forsøpling fra ulike kilder, og en liten del av det som samles inn kan spores tilbake til en kjent forurenser, vil det ikke være naturlig at dette avfallet ligger igjen. Her må det brukes et godt skjønn.
  Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er en ordning der man kan få støtte i forkant/starten av et prosjekt, mens refusjonsordningen er en ordning der man kan søke om å få refundert utgifter man har hatt knyttet til opprydning.

  Refusjonsordningen driftes av Hold Norge Rent, se https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ for mer info om søknadsfrister o.l..
  Det er ikke mulig å søke om midler til innkjøp av dyrt utstyr som for eksempel båt/undervannsdrone/ROV/bil/henger/vinsj/motor etc.
  Det er derimot mulig å søke om å leie slikt utstyr.
  I tildelingsbrevet vil det bli beskrevet hvilke krav som stilles til bruk av Miljødirektoratets logo i forbindelse med profilering.
  Logo finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Profilbank/Miljodirektoratet/Logo/Norsk/
  Følgende grupper kan søke om tilskudd fra tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling:
  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

  Disse kan IKKE søke/ (ikke-søkeberettigete aktører):
  • Offentlige organer (f.eks. kommuner)
  • Privatpersoner og enkeltpersonforetak

  Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

  Ikke-søkeberettigete aktører kan likevel være deltaker i prosjekter og bli kompensert for sitt bidrag, men kan ikke stå som ansvarlig søker.

  Samlede budsjettutgifter for ikke-søkeberettigete aktører skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50% av totalbudsjettet.
  Eksempler på hva du kan søke om midler til:

  • Koordinering av ryddeaksjoner
  • Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter
  • Transport av frivillige til og fra ryddeområdet
  • Leie av utstyr
  • Innkjøp av forbruksmateriell (f.eks. ryddepakker, sekker, hansker o.l.)
  • Registrering av funn i forbindelse med opprydningsaksjoner
  • Motivasjonsmidler

  Det vil kun unntaksvis bli gitt støtte til rydding på større dyp enn 5m. Dersom du ønsker å søke om støtte til et slikt prosjekt, må du begrunne dette godt i søknaden.

  I søknaden må du beskrive følgende:
  • Området der det skal ryddes og hvorfor akkurat dette området er valgt (f.eks. om forsøplingen i dette område medfører ekstra stor skade for natur og miljø)
  • Beskrive hvilke praktiske utfordringer du/dere regner med å møte i forbindelse med oppryddingen.
  • Hvordan og av hvem arbeidet skal gjennomføres. Oppryddingsarbeidet skal hovedsakelig være basert på frivillig innsats. Se også informasjon om motivasjonsmidler.

  Dersom (deler av) prosjektet innebærer rydding i områder der bruk av frivillige deltakere ikke er forsvarlig (f.eks. utilgjengelige områder), kan det søkes om midler til profesjonell rydding. Behovet for profesjonelt mannskap må begrunnes godt i søknaden.
  Eksempler på tiltak det kan søkes støtte til:

  • Informasjonskampanjer
  • Utvikling av veiledningsmateriell rettet mot spesifikke grupper

  I søknaden må du beskrive følgende:
  • Hvem prosjektet retter seg mot
  • Hva som skal gjøres
  • Hvorfor det er viktig å endre holdninger i nettopp denne målgruppen
  • Hvor effektivt prosjektet er med tanke på å endre holdninger
  Du kan søke om støtte til utvikling av nye metoder og/eller utprøving av teknologier for mer effektiv opprydding av marin forsøpling. Metodene skal ha til hensikt å gjøre opprydding av marin forsøpling mindre arbeidskrevende og gi økt kost/nytteverdi.

  Eksempler på metodeutviklingstiltak det kan søkes støtte til:

  • Pilotprosjekter – utprøving av ny teknologi som ikke er brukt i Norge
  • Etablering av metoder for effektivisering av opprydding

  I søknaden må du beskrive følgende:
  • Hva metoden går ut på og hvem som skal bruke den
  • Hvilket potensiale metoden har for å forbedre opprydding av marin forsøpling
  • Hvilket behov er det for metoden i Norge i dag
  • Hvordan metoden skal formidles til målgruppen/brukerne
  Pilotprosjektet Fishing For Litter videreføres under tilskuddsordningen i 2019. Det er mulig å søke om støtte til drift av eksisterende havner. Det er IKKE er mulig å søke om midler til å opprette flere deltakerhavner.

Trenger du hjelp?

Har du tekniske problemer eller spørsmål om innlogging i søknadsskjemaet kan du kontakte Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no.

Har du faglige spørsmål til søknaden kan du kontakte Miljødirektoratets seksjon for avfall og grunnforurensning på følgende e-post: tilskuddmf@miljodir.no

Miljødirektoratet har ikke anledning til å forhåndsvurdere søknader.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjema kommer