Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 1. desember. 

 

Målgrupper for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Trua arter er arter som i Norsk rødliste for arter 2021 klassifiseres som truet, dvs som er i en av følgende tre kategorier: Kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU). Dette omfatter 2752 arter.
 
Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter.
 
Per november 2023 er følgende 14 arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: 
  • Pattedyr: fjellrev
  • Fugler: dverggås* og svarthalespove (den nordlige underarten)*
  • Insekter: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
  • Karplanter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt* og dvergålegras
  • Moser: Trøndertorvmose*
  • Lav: Elfenbenslav*

Tilskuddsordningen omfatter også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Artene over merket med * er prioritert art med økologisk funksjonsområde.

Det kan også bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd. I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Disse søknadene vil bli prioritert høyest for tilskudd

Søknader om tilskudd til tiltak for de prioriterte artene og de trua artene som er høyest prioritert (gruppe 1) i oppfølgingsplanen for trua natur, vil bli tillagt ekstra vekt i prioriteringene mellom søknadene.

Oppfølgingsplanen for trua natur beskriver hvilke trua arter og naturtyper forvaltningen følger opp spesielt i tillegg til utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og hvilke tiltak som bør gjøres for å ta vare på dem. Mer om oppfølgingsplanen og hvilke arter og naturtyper som er prioritert for tiltak i den, finnes her: Oppfølgingsplan for trua natur - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Skatt

Vi gjør oppmerksom på at tilskudd som vederlag for egen arbeidsinnsats er å anse som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-10. Dersom du søker som privatperson vil andelen av tilskuddet som gjelder egen arbeidsinnsats utbetales som skattepliktig lønn. Dersom du søker som næringsdrivende må denne andelen av tilskuddet føres inn i næringsoppgaven. Tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter i tilknytning til arbeidet er skattefritt, jf. skatteloven § 5-11.

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).