Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 1. desember. 

 

Målgrupper for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Trua arter er arter som i Norsk rødliste for arter 2021 klassifiseres som truet, dvs som er i en av følgende tre kategorier: Kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU). Dette omfatter 2752 arter.
 
Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter.
 
Per desember 2021 er følgende 14 arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: 
  • Pattedyr: fjellrev
  • Fugler: dverggås* og svarthalespove (den nordlige underarten)*
  • Insekter: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
  • Karplanter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt* og dvergålegras
  • Moser: Trøndertorvmose*
  • Lav: Elfenbenslav*

Tilskuddsordningen omfatter også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Artene over merket med * er prioritert art med økologisk funksjonsområde.

Det kan også bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd. I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2022.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).