Om ordningen

Tilskuddsordningen skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk. 

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskuddsordningen skal nyttes til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan bl.a. gis til laksetrapper, tiltak for å bedre tilgangen og muligheten til fiske for allmennheten, tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske, anvendt FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av lakse- og sjøørretbestander samt til forvaltning av og informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye. Det gis ikke tilskudd til drift av forvaltningslag mv., med unntak av bevilgningen til Tanavassdragets fiskeforvaltning som er satt av i statsbudsjettet.

Informasjon om andre tilskuddsordninger

Habitattiltak i lakseførende vassdrag som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram skal søke under ordningen tilskudd til vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning. Fisketiltak rettet mot innlandsfisk skal også søke under ordningen tilskudd til vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning. Søknader om tiltak mot pukkellaks og andre fremmede fiskearter skal søke under ordningen tilskudd til tiltak mot fremmede organismer.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).