Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking

Noen av landets fylkeskommuner gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter, det som tidligere var Turskiltprosjektet.

Turskiltprosjektet er avsluttet og kan ikke lenger søkes om støtte til skilting og merking av turruter. Kontakt din fylkeskommune for mer informasjon om deres tilskuddsordninger. 

Hvem kan søke prosjektmidler

 • Hordaland og Buskerud fylkeskommuner gir fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking.
 • Frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret.
 • Interkommunale friluftsråd
 • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interesserte kan søke sammen med en frivillig organisasjon eller et interkommunalt friluftsråd

Hva kan støttes

Prosjektmidlene skal gå til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. Manual for Turskiltprosjektet viser konkret hvilke tiltak som kan motta støtte, og dette er hovedtrekkene:

 • Turskilt (produksjon og festemateriell)
 • Turinformasjonstavler (produksjon og festemateriell)
 • Turkort - små "flyere" (produksjon og trykking)
 • Utstyr til merking

Manual for Turskiltprosjektet bygger på Merkehåndboka sine anbefalinger.

Prioriterte prosjekter

 • Turruter nær der folk bor og oppholder seg
 • Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)
 • Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi
 • Turruter med plan for aktivitetstiltak / synliggjøringstiltak
 • Turruter med forventet stor bruk
 • Turruter tilknyttet holdeplass / knutepunkt for kollektiv transport
 • Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar
 • Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser eller lignende)

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

 15.sept 2018

Trenger du hjelp?

Denne ordningen gjelder ikke alle fylker. Du kan besøke nettsiden til din fylkeskommune for mer informasjon om deres tilskuddsordninger.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet kan følgende være lurt å ha klart:

 • Søkers navn, adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Søkers organisasjons- og kontonummer
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute