Tilskudd til truete arter

Her kan du sende inn søknad om tilskudd til tiltak for å ta vare på truete arter og prioriterte arter.

Målgrupper for ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Truete arter er arter som i Norsk rødliste for arter 2015 klassifiseres som truet, dvs som er i en av følgende tre kategorier: Kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU). Dette omfatter 2355 arter.
 
Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter.
 
Per august 2019 er følgende tretten arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: 
  • Pattedyr: fjellrev
  • Fugler: dverggås* og svarthalespove (den nordlige underarten)*
  • Insekter: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
  • Planter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt*, dvergålegras og trøndertorvmose*

Tilskuddsordningen omfatter også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Artene over merket med * er prioritert art med økologisk funksjonsområde.

Det kan også bli gitt tilskudd til tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd. I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til nødvendig utstyr og informasjon om artene.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute