Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Problemkartlegging av UstørjaVannområde Orkla2018Avslått
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder19 5002018Innvilget som omsøkt
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag300 0002018Innvilget som omsøkt
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Tømmestasjoner for båtseptik i OslofjordenVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Habitatforbedrende tiltak Akerselva midtre delBymiljøetaten100 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i HuvoVannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma c/o Nannestad kommune300 0002018Delvis innvilget
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Søppelrydding i og langs bekker/elver Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2018Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Poster per side541 - 570 of 1192 items