Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Seminar i FNF Agder - tiltak for bedre vannmiljøForum for natur og friluftsliv i Agder9 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåking i HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Rehab. av tidligere ørretførende elver/bekkerAurskog-Høland fiskeadministrasjon145 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Barke- og fiberslamdeponier ved VenneslafjordenVennesla kommune400 0002017Innvilget som omsøkt
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Tildekking Neset avfallsdeponi, HaukelandsvatnetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Prosjekt PrestelvaRissa kommune, Nordre Fosen Vannområde130 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Vannområde Glomma sør- pH-målinger i DegernesVannområde Glomma Sør2017Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Vannområde Glomma sør- Milljøråd i landbruketVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Poster per side361 - 390 of 986 items