Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Pilot- Kunstig intelligens og elvekartleggingNorsk institutt for naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Gassovermetning – konsekvenser for laks og bunndyrUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Sensorer for bedre overvåking av SandvikselvaVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Skuleprosjekt med vassmiljøVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
VASSMILJØTILTAK I LANDBRUKET I HORDALANDVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 807 items