Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
DEMONSTRASJONSOMRÅDE FOR TILTAK LANDBRUK OG AVLØP Norsk Landbruksrådgiving Nordland250 0002016Delvis innvilget
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til LierelvaNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN210 5152022Innvilget som omsøkt
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Restaurering av jordbruksbekk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE356 2442022Innvilget som omsøkt
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
Våtmarksrestaur. i Storøykilen NR - tilbakeføringNORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG2022Avslått
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningNorske Lakseelver800 0002020Delvis innvilget
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER840 0002022Delvis innvilget
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Bruk av satellittdata innen miljøovervåkning.OCEANOBS AS2022Avslått
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaOrkland Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE2022Avslått
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side661 - 690 of 1191 items