Om ordningen

Besøkssentrene skal spre kunnskap og skape oppmerksomhet om sitt fagfelt. De skal bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på.  

Dette gjøres ved å:   

  • Inspirere folk til å ville lære mer om senterets spesifikke fagfelt gjennom å tilrettelegge informasjon og gi dem gode opplevelser.  

  • Legge til rette for godt samspill med lokale aktører for å utvikle bærekraftige aktiviteter utenfor og i verneområder.  

 

Det lyses nå ut en autorisasjon som besøkssenter skog. Utlysningen er i tråd med budsjettproposisjonen til Klima- og miljødepartementet for 2022, hvor det varsles autorisering av et slikt senter i år. Til oppstart av et besøkssenter skog er det satt av 1 222 000 kr i 2022.  

Et besøkssenter skog skal skape bevissthet om skogens mange verdier og forståelse for behovet for skogvern og en bærekraftig skogforvaltning. Besøkssenteret skal derfor informere om skogvern, skogen som økosystem, økosystemtjenester knyttet til skog og skogens klimabidrag inkludert skogens rolle for klimatilpasning, samt presentere skogens opplevelsesverdier og stimulere til friluftsliv. 

Mer informasjon og kriterier for besøkssenter skog finnes finnes i Miljødirektoratets veileder for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter. Sentre som søker om å bli autorisert besøkssenter skog bes levere følgende dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:   

Autoriserte naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd. Søknadsfristen er 15. januar hvert år og tilskuddet skal dekke årlig løpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, naturveiledning m.v. Grunntilskuddet er for tiden på 1 096 000 kr pr. senter. 

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist 21. oktober 2022

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Kim Daniel Hansen: Kim.Daniel.Hansen@miljodir.no  

 

 

 

 

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).