Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner 1. april 2023.

Miljødirektoratet gir årlig tilskud til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Utbetaling av tilskudd krever at kommunen har registrert fallviltet i Hjorteviltregisteret og at svaret på skrantesjukeprøven er koblet til dyret. Dette antallet hentes automatisk til søknadsskjemaet for kommunen det søkes for. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars.

Kommunen gis tilskudd per fallvilt som kommunens ettersøkspersonell, eller andre lønnet av kommunen, har tatt skrantesjukeprøver av. Dersom andre har tatt prøver av fallvilt, for eksempel Mattilsynet eller SNO, skal kommunen trekke fra det antallet prøver som disse aktørene har tatt. Dersom kommunen samarbeider med andre (for eksempel vegentreprenører) om det praktiske, kan kommunen søke om tilskudd for prøver disse har tatt. Dette må inngå som en del av det totale antallet prøver kommunen søker om tilskudd for. Aktørene må selv avtale hvordan tilskuddet skal overføres mellom partene. 

Søknad om tilskudd for fallviltåret 2022/2023 skal sendes til Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai.

Dette tilskuddet gis kun til kommuner. Kommunen må søke som foretak, ikke som privatperson.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 1. mai 2023. Søknadssenteret åpner for innsending 1. april 2023. Fallvilt må være rapportert til SSB via Hjorteviltregisteret før du søker.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du spørsmål om registrering av data i Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).