Om ordningen

Naturmangfoldloven åpner for å gi enkelte naturtyper en særskilt sikring ved at de får status som utvalgte naturtyper. De seks naturtypene som i dag har status som utvalgte er kystlynghei, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng) og slåttemyr. 

Trua naturtyper er naturtyper som står på norsk rødliste for naturtyper (2018) og som er i truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU).

I tillegg gis det tilskudd til høstingsskog.

Gjenbruk av tidligere innsendt søknad
Du kan gjenbruke data fra tidligere innsendt søknad. Du må fortsatt klikke deg gjennom søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget Mine søknader. Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2020.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Faglige spørsmål kan rettes til Fylkesmannen i fylket der tiltaket skal gjennomføres.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).