Om ordningen

Trua og utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven åpner for å gi enkelte naturtyper en særskilt sikring ved at de får status som utvalgte naturtyper. De åtte naturtypene som i dag har status som utvalgte er kystlynghei, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng), slåttemyr, olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. 

Trua naturtyper er naturtyper som står på norsk rødliste for naturtyper (2018) og som er i truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU). 

Disse søknadene vil bli prioritert høyest for tilskudd

Søknader om tilskudd til tiltak for de utvalgte naturtypene og de trua naturtypene som er høyest prioritert (gruppe 1) i oppfølgingsplanen for trua natur, vil bli tillagt ekstra vekt i prioriteringene mellom søknadene.

Oppfølgingsplanen for trua natur

Oppfølgingsplanen for trua natur beskriver hvilke trua arter og naturtyper forvaltningen følger opp spesielt i tillegg til utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og hvilke tiltak som bør gjøres for å ta vare på dem. Mer om oppfølgingsplanen og hvilke arter og naturtyper som er prioritert for tiltak i den, finnes her: Oppfølgingsplan for trua natur - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Skatt

Vi gjør oppmerksom på at tilskudd som vederlag for egen arbeidsinnsats er å anse som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-10. Dersom du søker som privatperson vil andelen av tilskuddet som gjelder egen arbeidsinnsats utbetales som skattepliktig lønn. Dersom du søker som næringsdrivende må denne andelen av tilskuddet føres inn i næringsoppgaven. Tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter i tilknytning til arbeidet er skattefritt, jf. skatteloven § 5-11.

Gjenbruk av tidligere innsendt søknad

Du kan gjenbruke data fra tidligere innsendt søknad. Du må fortsatt klikke deg gjennom søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget Mine søknader. Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2024. Start gjerne i god tid før fristen med å fylle ut søknaden, særlig hvis du trenger hjelp fra statsforvalteren eller andre.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Hvis du har spørsmål om for eksempel aktuelle tiltak eller søkeprosessen, kan du ta kontakt med statsforvalteren i fylket der du skal gjøre tiltaket. Statsforvalteren kan også bistå om du trenger veiledning til hvordan du fyller ut søknadsskjemaet.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).