Om ordningen

Humler, bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer (bestøver) ville blomster og avlinger. Over denne tilskuddsordningen kan det gis tilskudd til tiltak knytta til restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder for pollinerende insekter, herunder arealer for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede organismer og tiltak som kan skape spredningskorridorer mellom artsrike områder og/eller andre viktige leveområder. Det kan også gis tilskudd til informasjon.

Tiltak som bidrar til etablering eller skjøtsel av areal hvor det er registrert mange rødlista arter,  og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste for naturtyper 2018 vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket og andre typer tilskudd.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad på denne ordningen er fast den 15.januar hvert år.

Neste søknadsfrist er: 15.01.2024

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).