Om ordningen

Svalbards miljøvernfond er et økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til Svalbardmiljøloven og får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende. Hvert år tildeler fondet  midler til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Midlene brukes til skjøtsel, istandsetting av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden.

Svalbards miljøvernfond ønsker også gjennom tildelingene å bidra til et gradvis skifte til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Samlet skal fondets midler bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og kulturminner bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. 

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard.

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist: 15. september 2024

Søknadsskjema åpnes 1.august 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Kontakt sekretariatet i Svalbards miljøvernfonds sekretariat for mer informasjon:

Adresse: Svalbards miljøvernfond
Sysselmesteren på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen 

E-post: firmapost@sysselmesteren.no
Telefon: 79 02 43 51

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).