Om ordningen

Mål for ordningen og målgruppe
Målet for ordninga er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd som har lokal forvaltning av et område kan søke om midler på denne tilskuddsposten. Aktuell forvaltningsmyndighet kan søke om tilskudd til friluftslivsområde vernet etter markaloven.

NB! Ordningen gjelder kun for områder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker.


Hvilke type tiltak kan få tilskudd
Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:

  • Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet. 
  • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Det gis ikke støtte til drift av friluftslivsområder.

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen skal følgje ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkeskommunen og være innenfor planperioden (se unntak i departementets rundskriv). Planen skal lastes opp i ESS og følge som vedlegg i søknaden. For område vernet til friluftsliv etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er i tråd med verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området.

Følgende typer av friluftslivsområder vil bli prioriterte:

  • Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
  • Områder som blir eller har potensial for bli mye brukt.
  • Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
  • Områder ved innlandsvassdrag.

Søknaden om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder.

Søknader om tilskudd til friluftslivsområder vernet etter markaloven skal egentlig sendes til Miljødirektoratet (men i praksis adresseres også disse søknadene til Oslo fylkeskommune i mottakerfeltet i søknadsenteret) .

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad for tilskuddsåret 2024 er 1. desember 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).