Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 1. desember.

Områdene som det kan søkes om tilskudd til står på en egen liste over prioriterte områder. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista.

Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket. I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjon. 

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vi bli prioritert. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at tilskudd som vederlag for egen arbeidsinnsats er å anse som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-10. Dersom du søker som privatperson vil andelen av tilskuddet som gjelder egen arbeidsinnsats utbetales som skattepliktig lønn. Dersom du søker som næringsdrivende må denne andelen av tilskuddet føres inn i næringsoppgaven. Tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter i tilknytning til arbeidet er skattefritt, jf. skatteloven § 5-11.

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2024

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Faglige spørsmål kan rettes til Statsforvalteren i fylket der tiltaket skal gjennomføres.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).