Om ordningen

Gjennom bevilgningene til naturveilederstillingene har åtte sentre fått mulighet til i enda større grad å kunne tilby naturveiledning som en integrert del av sine tjenester. De sentrene som er spesielt nevnt som mottakere av tilskudd til naturveiledning i Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon kan søke på disse midlene i 2022. Det vil bli gitt midler for ett år ad gangen.

Denne styrkingen skal gi en større fleksibilitet i prioritering av ressurser og oppgaver for disse sentrene. Samtidig ønsker vi at naturveilederen har naturveiledning som sitt hovedarbeidsområde. Det forventes derfor at de momenter som står beskrevet i lenken "Føringer for senter som får tildelt naturveileder" belyses i søknaden for 2022 og i årsrapporten for 2021.

Det forventes videre at de som har fått tildelt midler skal utøve naturveiledning på en slik måte at de formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Denne formidlingen skal utføres av en person, naturveilederen, som i hovedsak gir deltagerne direkte opplevelser ute i naturen, men fasiliteter som de ulike sentrene har, for eksempel utstillinger, kan også brukes som i formidlingen dersom det er formålstjenlig.

Det vil bli satt av midler til helårsvirkning (budsjettforslaget for 2022 er 888.125 kr pr stilling).

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2022.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).