Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca 1. desember.

I budsjettproposisjonen for 2022 heter det:

"Ordninga skal medverke til å halde i gang eit utval av demokratisk oppbygde, landsomfattande organisasjonar innanfor naturområdet for å sikre frivillig engasjement og styrkje medverknaden i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på fagleg innsikt.

Tildelingskriterium

Storleiken på driftstilskota blir fastsett mellom anna ut frå ei vurdering av aktivitetsnivået til organisasjonane nasjonalt og lokalt, økonomien deira og alternative høve til finansiering, saman med medlemstalet i organisasjonane.

Det er rekna med tilskot til

-         Foreningen Våre Rovdyr (368 000 kroner)

-         Norsk Biologforening (298 000 kroner)

-         Norsk Botanisk Forening (298 000 kroner)

-         Norsk entomologisk foreinng (289 000 kroner)

-         Norsk Ornitologisk Forening (2,291 mill. kroner)

-         Norges sopp- og nyttevekstforbund (2,862 mill. kroner, inkludert 2,5 mill. kroner til soppkontroll)

-         Norsk Zoologisk Forening (263 000 kroner)

 

Tilskot til den enkelte organisasjonen blir utbetalt etter søknad."


Søknadsfrist

15. januar 2022

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).