Om ordningen

Søknadsfrist for 2023 er 15. januar.  

Nasjonale turiststier er turstier med stor attraksjonskraft og med svært høye besøkstall, der utenlandske turister utgjør en stor andel. Nasjonale turiststier er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning. Svært høye besøkstall medfører ofte stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon og utfordringer knyttet til beredskap. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse disse utfordringene, samtidig som den gode opplevelsen, allemannsretten og naturverdiene ivaretas. 

Formålet med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig og god besøksforvaltning. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere og forebygge utfordringer knyttet til svært høye besøkstall som slitasje, søppel, beredskap, samt behov for informasjon.

Nasjonale turiststier skal gjennom kvalitet i alle ledd også bidra til å ivareta attraksjonsverdien til stiene og turmålet. Noe er kortsiktige strakstiltak, men det krever også langsiktig planlegging. 

Helhetlig og langsiktig planlegging og grundige vurderinger er viktig for å gjøre gode valg, og på den måten sikre at rett tiltak gjennomføres på rett sted til rett tid. Besøksforvaltning er et nyttig verktøy i så måte. Det er et ønske om at arbeid med besøksforvaltning legges til grunn for tiltakene det søkes midler til, særlig tiltak av en viss størrelse.

Målgruppe

De som kan søke på tilskuddsordningen er destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd. 

Tildelingen skjer etter en helhetsvurdering av søkers behov og formålet med tilskuddsordningen. 

Hvilke tiltak kan få støtte

Bare stier der nåværende situasjon og framtidige planer i stien sitt nærområde tar hensyn til naturmangfold, friluftsliv, sikkerhet og landskapskvaliteter kan få støtte. 

Tiltak som kan få støtte:

  1. prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning, herunder sårbarhetsanalyse, brukerundersøkelse, ROS-analyse mm.
  2. tilrettelegging og merking av sti, sikringsbuer og andre beredskapstiltak 
  3. tilrettelegging av adkomstsoner 
  4. toalett- og sanitæranlegg 
  5. søppelhåndtering
  6. informasjonstiltak, herunder også naturveiledning, fjellvakttjeneste, stipatruljer og vertskap ved for eksempel stiens startområde. 

Ordninga skal ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som er nødvendig. Alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Eventuelle bygge- og anleggstiltak skal være tilpassa landskapet, ha minst mulig omfang, være minst mulig synlig og ta hensyn til området sine natur- og opplevelseskvaliteter. 

Fysiske tiltak som får tilskudd, skal være åpne for allmennheten. Det gis ikke tilskudd til drift. Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) skal følges ved skilting og merking av stiene, og Stiskulen (www.miljodirektoratet.no/stiskulen) bør benyttes som veiledning for planlegging og gjennomføring av stiarbeid.  

Tilskuddsordningen prioriterer

Det er utarbeidet en autorisasjonsordning, der et begrenset antall stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen. 

I tildeling av tilskudd vil det bli lagt stor vekt på at ordninga ikke skal legge til rette for mer utbygging og flere tiltak enn det som er nødvendig. Alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Alle bygge- og anleggstiltak skal være tilpassa landskapet, ha minst mulig omfang, være minst mulig synlige og ta hensyn til området sine natur- og opplevelseskvaliteter. 

Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. I arbeidet med besøksforvaltning skal samarbeidsrelasjonene mellom reiseliv, frivillige, kommune, forvaltning m.m. synliggjøres. 

Om søknaden

Ber om at det innledningsvis i søknaden oppsummeres punktvis kort om følgende; samarbeidspartnere, organisering av prosjektet og om hvordan det arbeides med besøksforvaltning i tilknytning til stien. I tillegg ønsker vi en 1-2 siders prosjektbeskrivelse, samt ei tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2023. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte estimerte kostnader knyttet til tiltakene som skal gjennomføres i 2023. 

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 25 prosent egeninnsats (økonomiske bidrag eller arbeidsinnsats som kan dokumenteres). Det forventes at søker gjør grundige vurderinger knyttet til tiltakenes innvirkning på naturverdiene i området. Tiltakene skal stedfestes i kart, og søknaden skal inneholde søkers vurdering av hvordan tiltakene vil påvirke naturverdiene, jf. naturmangfoldloven

Tildeling av midler

Rammen for tilskuddsordningen er satt til 10,3 millioner kroner i budsjettforslaget for 2023. Midlene gis for ett år, og det forventes av de prosjektene som får innvilget tilskudd i 2023 deler sine erfaringer i det videre arbeidet med Nasjonale turiststier ved bla. å delta på samlinger.  

Hvor finner du søknadsskjemaet? 

Søknaden blir tilgjengelig her elektronisk i starten av desember ved å logge inn. 

 

 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15.  januar 2023

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved:

Seniorrådgiver Marie Selboskar Lier, e-post marie.selboskar.lier@miljodir.no

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).