Om ordningen

Søknadsfrist ekstra utlysningsrunde 2022 er 1. september. 

I denne utlysningen vil vi legge spesielt vekt på akutte behov som dukker opp gjennom sommeren samt arbeid med besøksforvaltning i mye besøkte naturområder. Søknader knyttet til akutte behov vil bli behandlet forløpende.

Nasjonale turiststier er turstier med stor attraksjonskraft og med svært høye besøkstall, der utenlandske turister utgjør en stor andel. Nasjonale turiststier er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning. Det store antallet besøkende medfører stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon, og utfordringer knyttet til beredskap. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse disse utfordringene, samtidig som den gode opplevelsen og naturverdiene ivaretas.

 

Formålet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. Arbeidet med besøksforvaltning skal sikre at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene ikke forringes samt bidra til lokal verdiskaping. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere utfordringer knyttet til et svært stort besøkstall som slitasje, søppel, beredskap og sikkerhet, samt behov for informasjon. Nasjonale turiststier skal gjennom kvalitet i alle ledd også bidra til å ivareta attraksjonsverdien til stiene og turmålet.

Det er utarbeidet en autorisasjonsordning, der et begrenset antall stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen.

Bare stier der nåværende situasjon og framtidige planer i stien sitt nærområde tar hensyn til naturmangfold, friluftsliv, sikkerhet og landskapskvaliteter kan få støtte.

Totalrammen for tilskuddsordningen i 2022 er 12,7 millioner kroner, og midlene som det mulig å søke om nå er restmidler fra hovedtildelingen i april 2022. Midlene gis for 2022, og det forventes av de prosjektene som får innvilget tilskudd i 2022 deler sine erfaringer i det videre arbeidet med Nasjonale turiststier.

 

Målgruppe, hvilke tiltak kan få støtte og tildelingskriterier

De som kan søke på tilskuddsordningen er destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

Tildelingen skjer etter en helhetsvurdering av søkers behov og formålet med tilskuddsordningen.

I denne runden vil vi legge spesielt vekt på akutte behov som har dukket opp gjennom sommeren i tillegg til arbeid knyttet til besøksforvaltning. Søknader knyttet til akutte behov, vil bli behandlet forløpende. Arbeidet med besøksforvaltning kan inneholde planlegging, prosjektledelse, sårbarhetsanalyser, brukerundersøkelse, ROS-analyse mm. 

 

Videre er det mulig å søke om:

·       tilrettelegging og merking av sti

·       sikringsbuer og andre beredskapstiltak

·       tilrettelegging av adkomstsoner

·       toalett- og sanitæranlegg

·        søppelhåndtering

·       informasjonstiltak, herunder også naturveiledning, fjellvakttjeneste, stipatruljer og vertskap ved for eksempel stiens startområde.

 

I ordningen er det lagt stor vekt på at det ikke skal legges til rette for mer utbygging og flere tiltak enn det som er nødvendig. Alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Alle bygge- og anleggstiltak må inneha nødvendige tillatelser, de skal ivareta områdets natur- og opplevelseskvaliteter, være tilpassa landskapet og ha minst mulig omfang.

Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. I arbeidet med besøksforvaltning forventer vi at brede samarbeidsrelasjoner mellom reiseliv, frivillige, kommune, forvaltning m.m. blir synliggjort.

Ber om at det innledningsvis i søknaden oppsummeres punktvis kort om følgende; besøkstall, andel internasjonale gjester, samarbeidspartnere, organisering av prosjektet og om det arbeides med besøksforvaltning i tilknytning til stien. I tillegg ønsker vi en 1-2 siders prosjektbeskrivelse med relevant informasjon i henhold til utlysningsteksten, samt ei tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2022. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte estimerte kostnader knyttet til tiltakene som skal gjennomføres i 2022. For akutte tiltak, kan prosjektbeskrivelsen gjøres enkel. Vi ber også om at det i søknaden blir gjort rede for hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med det omsøkte tiltaket og ivaretagelse av naturverdiene i området, eksempelvis ved å beskrive kunnskap om naturforholdene, virkningene av tiltak og samlet belastning. Bruk eksempelvis Naturbase for å sjekke registrerte verdier i området.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 25 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats som kan dokumenteres). Ordninga skal ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som er nødvendig. Alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Eventuelle bygge- og anleggstiltak skal være tilpassa landskapet, ha minst mulig omfang, være minst mulig synlig og ta hensyn til området sine natur- og opplevelseskvaliteter.

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

 

 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15.  januar 2022

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).