Om ordningen

Hvem forvalter ordningen?

Senter mot marin forsøpling (Marfo) forvalter tilskuddsordningen mot marin forsøpling. Det har senteret gjort siden 1. januar 2022. Marfo behandler søknadene som kommer inn. Tilskuddsordningen blir utlyst årlig og praksisen til nå er i begynnelsen av januar.

Marfo samler all nasjonal ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Alle ryddeaksjoner som mottar støtte gjennom ordningen, skal derfor registreres her.  Slik oppnår vi bedre nasjonal koordinering og effektiv opprydding.

Når kan du søke? 

Søknadsskjemaet for 2023 åpner 2.januar kl. 08.00 og stenger 22.januar kl.23.59.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret
 • Private bedrifter som ikke er enkelpersonforetak
 • Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for mer informasjon om hvilke søkere som omfattes av ordningen. Det finnes også mye nyttig informasjon på senterets nettsted.

Dersom støtte til tiltaket antas å utgjøre statsstøtte etter EØS-avtalens artikkel 61, vil det som utgangspunkt ikke bevilges midler til tiltaket. Statsstøtterettslige problemstillinger vil særlig kunne reises for profesjonelle aktører som utfører ryddetjenester på oppdrag fra næringslivet. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Oppryddingstiltak
 • Forebyggende tiltak

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for informasjon om vurderingskriterier og hvilke tiltak som omfattes av ordningen.

Midler

 • Tilgjengelige midler: 30 millioner kroner
 • Minimum søkebeløp: 300 000 kroner

Prosjektets varighet

Som hovedregel skal prosjektet gjennomføres som ettårig og levere sluttrapport i januar 2024. I 2023 vil det også være mulig å søke om tilskudd til flerårige prosjekter med sluttrapportering i mars 2024 eller mars 2025.

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for mer informasjon om flerårige prosjekter.

Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen? 

I 2023 vil Marfo prioritere store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Dette betyr ikke at søknader med andre formål ikke kan bli innvilget. 

Vi vil også prioritere å støtte rydding i områder som ikke er omfattet av Rydd Norge-programmet som Handelens Miljøfond administrerer. Oversikt over områder som er del av Rydd Norge-programmet finner dere i Rent hav.

Generelt ser vi etter prosjekter som oppfyller flere av følgende kriterier: 

 • Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
 • Prosjekter som sikrer effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
 • Prosjekter som i stor grad bidrar med egenfinansiering (inkl. dugnadsinnsats) eller medfinansiering fra andre kilder
 • Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer eller næringer
 • Søkere må ha kompetanse til å gjennomføre det omsøkte tiltaket

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 22. januar 2023 kl. 23:59

Marfo tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler i midten av mars 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Om du har spørsmål rundt innholdet i søknaden kan du kontakte tilskuddmf@marfo.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).