Om ordningen

Skjemaet åpner den 22. november.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. I forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 6,4 millioner kroner til ordningen i 2024. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredninger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Hva er klimatilpasning?

Klimaet er i endring og konsekvensene rammer hele samfunnet. Klimatilpasning handler om å forberede og tilpasse natur og samfunn til klimaendringene, og skape et klimarobust samfunn. Prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet regnes ikke som klimatilpasning.

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.

b) gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.

c) gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne klimatilpasningskompetansen i kommunen eller fylkeskommunen.

Vår vurdering

Vi vil i vår vurdering legge vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og geografiske utfordringer er representert. I gjennomføring av tiltakene skal nasjonale føringer og retningslinjer legges til grunn i arbeidet der dette er aktuelt.

For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode vil også følgende punkter vektlegges:

· Prosjekter som inngår i et samarbeid mellom kommuner eller mellom kommune(r)/fylkeskommune.

· Prosjektenes overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt og nasjonalt nivå.

· Prosjekter som går foran med utvikling av ny kunnskap og/eller verktøy.

Dersom prosjektet er et samarbeid mellom kommuner eller fylkeskommune/kommune(r) skal én søker stå som ansvarlig søker på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Det er ikke satt minimums- eller maksimumsgrense for mulig støttebeløp og det er ikke krav til egenandel.

Det kan innvilges støtte for et lavere beløp enn hva det er søkt om. I så fall vil søkeren få en frist til å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres med lavere støttebeløp, eller om tilbudet om lavere støtte skal avslås.

Hva tilskuddet kan brukes til

Tilskuddsordningen kan bidra til:

· Prosjekter/utredninger som bidrar til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene berører kommunene og/eller fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene

· Prosjekter som er en del av et spleiselag mellom ulike aktører (herunder næringslivet).

· Kunnskap- og kompetanseheving som også innebærer konsulentbistand, frikjøp av interne ressurser, reisekostnader, konferanser/møter, kurs og veiledning.

I ny stortingsmelding om klimatilpasning vises det til at naturbaserte løsninger kan være en løsning for klimatilpasning på flere områder. Vi oppfordrer derfor også til å søke om prosjekter som omhandler kunnskap om naturbaserte løsninger og/eller er et tema i andre prosjekt.

Utenfor ordningen

Søknader om tilskudd til utredning, planlegging eller prosjektering av flom- og skredsikringstiltak og andre tiltak som kan støttes gjennom NVEs tilskuddsordning, støttes ikke. NVE bidrar med flom og skredfarekartlegging av fareutsatt bebyggelse, gjennom de årlige bevilgningene over statsbudsjettet. I kommuner som ikke er prioritert for kartlegging i statlig regi, bidrar NVE blant annet med veiledere for farekartlegging. NVE bistår og veileder også kommuner slik at de slik at de selv i enda større grad kan bestille flom- og skredfarekartlegginger med tilstrekkelig kvalitet og etterprøvbarhet. Det gis ikke tilskudd til denne typen kartlegging av flom- eller skredfare.

Denne ordningen handler om klimatilpasning. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i tilskuddsordningen Klimasats.

Krav til søknad 

Som vedlegg til søknaden kreves en prosjektbeskrivelse på maks tre A4-sider, samt budsjett med finansieringsplan. Vedleggene lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en tidsplan for arbeidet. Det bør videre gis en kort beskrivelse av organisering og ansvarsfordeling i prosjektet, herunder hvem som er ansvarlig for prosjektet. Budsjettet skal gi en oversikt over de viktigste utgiftspostene i prosjektet, mens finansieringsplanen gir en oversikt over tilgjengelige og planlagte ressurser.

En søker som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai 2025.

Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av tilskudd og krav til rapportering vil spesifiseres i tilsagnsbrev ved innvilget søknad. Miljødirektoratet kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket. 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. februar 2024. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter denne fristen.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved:

Seniorrådgiver Roar Skuterud (roar.skuterud@miljodir.no), telefon: 986 51 306

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).