Om ordningen

Skjemaet åpner den 15. november.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. I forslag til statsbudsjett har regjeringen satt av 6,4 millioner kroner til ordningen i 2023. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredninger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.

b) gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.

c) gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne klimatilpasningskompetansen i kommunen eller fylkeskommunen.

Vår vurdering

Vi vil i vår vurdering legge vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og geografiske utfordringer er representert. I gjennomføring av tiltakene skal nasjonale føringer og retningslinjer legges til grunn i arbeidet der dette er aktuelt.

For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode vil også følgende punkter vektlegges:

· Prosjekter som inngår i et samarbeid mellom kommuner eller mellom kommune(r)/fylkeskommune.

· Prosjektenes overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt og nasjonalt nivå.

· Prosjekter som går foran med utvikling av ny kunnskap og/eller verktøy.

Dersom prosjektet er et samarbeid mellom kommuner eller fylkeskommune/kommune(r) skal én søker stå som ansvarlig søker på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Det er ikke satt minimums- eller maksimumsgrense for mulig støttebeløp.

Det kan innvilges støtte for et lavere beløp enn hva det er søkt om. I så fall vil søkeren få en frist til å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres med lavere støttebeløp, eller om tilbudet om lavere støtte skal avslås.

Hva tilskuddet kan brukes til

Tilskuddsordningen kan bidra til:

· Prosjekter/utredninger som bidrar til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene berører kommunene og/eller fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene

· Prosjekter/nettverk som er en del av et spleiselag mellom ulike aktører (herunder næringslivet).

· Kunnskap- og kompetanseheving som også innebærer konsulentbistand, frikjøp av interne ressurser, reisekostnader, konferanser/møter, kurs og veiledning

Utenfor ordningen

Søknader om tilskudd til utredning, planlegging eller prosjektering av flom- og skredsikringstiltak og andre tiltak som kan støttes gjennom NVEs tilskuddsordning, støttes ikke. NVE bidrar med flom og skredfarekartlegging av fareutsatt bebyggelse, gjennom de årlige bevilgningene over statsbudsjettet. I kommuner som ikke er prioritert for kartlegging i statlig regi, bidrar NVE blant annet med veiledere for farekartlegging. NVE bistår og veileder også kommuner slik at de slik at de selv i enda større grad kan bestille flom- og skredfarekartlegginger med tilstrekkelig kvalitet og etterprøvbarhet. Det gis ikke tilskudd til denne typen kartlegging av flom- eller skredfare.

Denne ordningen er om klimatilpasning. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i tilskuddsordningen Klimasats.

Krav til søknad 

Som vedlegg til søknaden kreves en prosjektbeskrivelse på maks tre A4-sider, samt budsjett med finansieringsplan. Vedleggene lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en tidsplan for arbeidet. Det bør videre gis en kort beskrivelse av organisering og ansvarsfordeling i prosjektet, herunder hvem som er ansvarlig for prosjektet. Budsjettet skal gi en oversikt over de viktigste utgiftspostene i prosjektet, mens finansieringsplanen gir en oversikt over tilgjengelige og planlagte ressurser.

En søker som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai 2024.

Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av tilskudd og krav til rapportering vil spesifiseres i tilsagnsbrev ved innvilget søknad. Miljødirektoratet kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket. 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. februar 2023. Det er ikke mulig å sende inn søknad etter denne fristen.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved:

Seniorrådgiver Roar Skuterud (roar.skuterud@miljodir.no), telefon: 986 51 306

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).