Om ordningen

Gjennom prosjektet Friluftslivet ferdselsårer ønsker Klima- og miljødepartementet (KLD) å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Det er et mål at alle kommuner identifiserer, ivaretar og videreutvikler friluftslivets ferdselsårer i sin kommune gjennom en egen plan. Prosjektet skal også bidra til at den enkleste og vanligste form for friluftsliv, vandring i grøntområder og naturomgivelser, blir lett tilgjengelig for alle grupper i befolkningen. 

Miljødirektoratet leder prosjektet i nært samarbeid med fylkeskommunene.

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Rammen for tilskuddsordningen er i Prop. 1 S (2022–2023) For budsjettåret 2023 satt til 6 millioner kroner. Det er et mål at fylkene i løpet av 2023 motiverer alle kommunene til å lage egne planer for ferdselsårene i sin kommune.  

 

Målgruppe og formål med tilskuddsordningen

Tilskudd kan gis til fylkeskommuner.

Formålet med tilskuddsordningen er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere alle  kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene i hele landet systematiserer sitt arbeid med stier, løyper og leder i sin kommune. Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder "Plan for friluftslivets ferdselsårer". Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for turruter.

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2023 er onsdag 1. mars 2023.

Søknader som oppfyller krav til innhold vil få beskjed om utfallet av søknaden før 1. april 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).