Om ordningen

Mål for ordningen 

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

Hvem kan søke? 

Denne ordningen gjelder for frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med å gjennomføre og stimulere til friluftslivsaktivitet.  

Hvilke tiltak kan få tilskudd 

Tiltak som gis støtte må bidra til å oppfylle ordningens målsetting. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan unntaksvis gis midler til rene informasjonstiltak som kan bidra til å styrke måloppnåelsen for ordningen. Det kan også gis tilskudd til informasjonstiltak om rettigheter og plikter etter allemannsretten. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene det blir søkt om tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall telt mv.  

Følgende tiltak blir prioritert: 

  • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige. 

  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 

  • Tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid 

  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier 

  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne 

  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive 

  • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper 

  • Tiltak som fører til økt deltakelse i friluftsliv blant personer med innvandrerbakgrunn herunder friluftslivstiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers. 

 

 

Hvor skal søknaden sendes? 
Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS).  

Vi oppfordrer til at det ikke søkes om midler til samme tiltak både fra nasjonalt og regionalt nivå. Søker bør med andre ord bare sende en søknad per tiltak.  

Organisasjoner som er medlemmer i Norsk Friluftsliv adresserer søknaden til Norsk Friluftsliv som mottaker i ESS. Dette gjelder dersom det er en større satsing som skal gjennomføres med tilsvarende aktivitet i hele eller deler av landet. Det aktuelle tiltaket må som minimum gjennomføres i tre fylker og bør følges opp med veiledning og koordinering fra sentralt nivå.  

Friluftsrådenes Landsforbund og sentralleddet i organisasjoner med lokallag og aktivitet i minimum tre fylker, og som ikke er medlemmer i Norsk Friluftsliv, adresserer søknaden til Miljødirektoratet som mottaker i ESS. Dette gjelder dersom det er en større satsing som skal gjennomføres med tilsvarende aktivitet i hele eller deler av landet. Det aktuelle tiltaket må som minimum gjennomføres i tre fylker og bør følges opp med veiledning og koordinering fra sentralt nivå. 

Søknader om tiltak som ikke er ledd i en større satsing som skal gjennomføres i minimum tre fylker, adresseres til respektive fylkeskommuner som mottaker i ESS. Dette gjelder for alle søknader unntatt søknader om midler til rene informasjonstiltak og større enkeltarrangement der målgruppen er fra hele eller store deler av landet. Slike søknader adresseres til Miljødirektoratet som mottaker i ESS. 

Hvordan beskrive detaljer for enkeltaktiviteter som inngår i tiltaket 

Til hjelp for å beskrive innhold og omfang for tiltak som inkluderer flere enkeltaktiviteter (flere turer, flere kurs, flere fiskedager osv.) har Miljødirektoratet utarbeidet et skjema. Skjemaet finnes under: Nyttige lenker. Dette skjemaet, eller tilsvarende skjema, kan brukes til å oppsummere aktivitetene som inngår i tiltaket/satsingen. Skjemaet vil gi grunnlag for utfylling av søknaden i ESS. Det kan også vedlegges søknaden. Skjemaet kan brukes både av nasjonale, regionale og lokale aktører. 

Finansiering/egenfinansiering 
For at midlene skal gi mest mulig aktivitet bør det normalt være en viss grad av egenfinansiering og/eller egeninnsats (dugnad) ved finansiering av tiltaket det søkes om tilskudd til. Som det går frem av søknadsskjemaet skal planlagt antall dugnadstimer oppgis.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrister for tilskuddsåret 2024

Frist for å sende søknader som skal til Norsk Friluftsliv eller til Miljødirektoratet er 20. november 2023. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter denne fristen.  

Frist for å sende søknader som skal til fylkeskommunene er 1. desember 2023.

ESS må oppdateres etter fremleggingen av Statsbudsjettet for 2024 og diverse tilpasninger i skjemaet, tilpasses nye fylker mv, og vil derfor ikke kunne åpnes før siste halvdel av oktober. 

 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For faglige spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke eller Miljødirektoratet (eller Norsk Friluftsliv).

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).