Om ordningen

Mål for ordningen og målgruppe
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke typer tiltak kan få tilskudd
Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. Kostnadskrevende utstyr kan det ikke gis tilskudd til. Det kan heller ikke gis tilskudd til utstyrssentraler/utstyrsbanker eller til lag og foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
  • Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
  • Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn

Finansiering/egenfinansiering

For at midlene skal gi mest mulig aktivitet, så bør det helst være en viss grad av egenfinansiering og/eller egeninnsats (dugnad) ved finansiering av tiltaket det søkes om tilskudd til. Omfang av egeninnsats og dugnad skal gå fram av budsjettet for tiltaket. Dugnad føres som både inntekt og utgift i budsjettet for å synliggjøre verdien av dugnadsinnsatsen

Hvor skal søknaden sendes
Alle søknader skal sendes via elektronisk søknadssenter. Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder. Om et tiltak planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad adresseres til hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger om planlagt aktivitet og behov for midler knyttet til tiltak i det aktuelle fylket. Om tiltaket har personer fra hele landet som målgruppe, og/eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett eller et fåtall fylker, skal søknad adresseres til Miljødirektoratet. 

Søknader fra sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv skal også sende sine søknader gjennom elektronisk søknadssenter, og disse søknadene adresseres til Norsk Friluftsliv.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2022 for søknader som skal til Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15. januar 2022 for søknader som skal til Norsk Friluftsliv.

Søknadsfristen er 1. februar 2022  for lokale og regionale søknader som skal til fylkeskommunene.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For faglige spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke eller Miljødirektoratet (eller Norsk Friluftsliv).

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).