Om ordningen

Mål for ordningen 

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

Hvem kan søke? 

Denne ordningen gjelder for frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med å gjennomføre og stimulere til friluftslivsaktivitet.  

Hvilke tiltak kan få tilskudd 

Tiltak som gis støtte må bidra til å oppfylle ordningens målsetting. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan unntaksvis gis midler til rene informasjonstiltak som kan bidra til å styrke måloppnåelsen for ordningen. Det kan også gis tilskudd til informasjonstiltak om rettigheter og plikter etter allemannsretten. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene det blir søkt om tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall telt mv.  

Følgende tiltak blir prioritert: 

 • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige. 

 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 

 • Tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid 

 • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier 

 • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne 

 • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive 

 • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper 

 • Tiltak som fører til økt deltakelse i friluftsliv blant personer med innvandrerbakgrunn herunder friluftslivstiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers. 

 

Hvor skal søknaden sendes? 

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS).  

Vi oppfordrer til at det ikke søkes om midler til samme tiltak både fra nasjonalt og regionalt nivå. Søker bør med andre ord bare sende en søknad per tiltak.  

Dersom dere søker om midler til et tiltak som skal gjennomføres i ett eller to fylker stiler du søknaden til den/de aktuelle fylkeskommunen(e) som adressat her i ESS. Unntatt fra dette er om tiltaket skal gjennomføres i ett fylke, men gjelder et større enkeltarrangement med mange deltakere fra hele eller store deler av landet. Søknaden stiles da til Norsk Friluftsliv (for medlemsorganisasjonenes sentralledd) eller til Miljødirektoratet (for Friluftsrådenes Landsforbund og sentralleddet i andre organisasjoner).  

Dersom tiltaket skal gjennomføres i tre eller flere fylker stiles søknaden til Norsk Friluftsliv (for medlemsorganisasjonenes sentralledd) og til Miljødirektoratet (for sentralledd i andre organisasjoner).  

Organisasjonenes regionale og lokale ledd stiler søknaden til fylkeskommunen(e) uavhengig av søknadens omfang. 

Hvordan beskrive detaljer for enkeltaktiviteter som inngår i tiltaket 

Til hjelp for å beskrive innhold og omfang for tiltak som inkluderer flere enkeltaktiviteter (flere turer, flere kurs, flere fiskedager osv.) har Miljødirektoratet utarbeidet et hjelpeskjema med veiledning. Hjelpeskjemaet og veiledningen finnes under Nyttige lenker lenger nede på denne siden. Skjemaet vil gi grunnlag for utfylling av søknaden i ESS. Det kan også vedlegges søknaden. Skjemaet kan også brukes til å oppsummere lokale og regionale friluftslivsaktiviteter som inngår i søknader til fylkeskommunene. Det kan også brukes til å oppsummere lokale og regionale aktiviteter som inngår i samlesøknad fra nasjonale/sentrale søkere til Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.

Dette hjelpeskjemaet kan brukes til å gi informasjon om antall og type aktiviteter som planlegges, hvor aktivitetene skal foregå, hvilke målgrupper som er i fokus, forventet antall deltakere, dugnadstimer, kostnader og planlagt finansiering m.m.  

Formålet med å be om detaljer knyttet til søknadene er:  

 • Å bidra til at det søkes om midler til godt planlagte tiltak og aktiviteter som med stor sannsynlighet blir gjennomført  

 • Å bidra til at tiltakene og aktivitetene blir gjennomført innenfor budsjettåret slik at en unngår overføring av midler mellom budsjettår  

 • Å sikre at Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og fylkeskommunene får et best mulig grunnlag for å vurdere søknadene i forhold til mål, kriterier og prioriteringer for tilskuddsordningen.  

 

Skjemaet er frivillig å bruke, og det passer best for organiserte aktiviteter. Søkere som har egne skjema og/eller andre gode metoder for å samle inn informasjon, kan bruke disse.  

Finansiering/egenfinansiering 
For at midlene skal gi mest mulig aktivitet bør det normalt være en viss grad av egenfinansiering og/eller egeninnsats (dugnad) ved finansiering av tiltaket det søkes om tilskudd til. Som det går frem av søknadsskjemaet skal planlagt antall dugnadstimer oppgis.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrister for tilskuddsåret 2024

Frist for å sende søknader som skal til Norsk Friluftsliv eller til Miljødirektoratet er 20. november 2023. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter denne fristen.  

Frist for å sende søknader som skal til fylkeskommunene er 1. desember 2023. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For faglige spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke eller Miljødirektoratet (eller Norsk Friluftsliv).

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).