Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner onsdag 3. januar 2024.  

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av autoriserte besøkssentre for natur, slik at sentrene kan formidle kunnskap om naturen til lokalbefolkningen og tilreisende, særlig barn og unge. Sentrene skal også bidra til lokal verdiskaping.  

Autoriserte besøkssentre kan søke om tilskudd til utvikling, som for eksempel publikumstiltak, kompetanseheving, utstillinger og informasjonstiltak. Andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til utvikling av utstillinger og informasjonstiltak jf. Forskrift om tilskudd til besøkssenter for natur.  

I henhold til foreslått budsjett, vil det for besøkssenter nasjonalpark gis et flatt utviklingstilskudd på inntil 780 000 kr. per senter. For kategoriene skog, våtmark, rovdyr og Oslofjorden, vil tilskudd gis til de utviklingssøknadene som fyller formålet med ordningen på best mulig måte. Autoriserte besøkssentre skal til enhver tid oppfylle autorisasjonskravene for å kunne tildeles tilskudd.  

Sentrene må ha levert rapport og foreløpig regnskap for 2023 innen 15.1.2024 for å kunne få utbetalt tilskudd i 2024. Tilskudd på under 400 000 kr skal signeres av søker og regnskapsfører og tilskudd på over 400 000 kr skal signeres av statsautorisert revisor ved sluttrapporteringen i juni. Unntatt fra dette kravet er søkere som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan, når tilskuddet er under 1 mill. kr.  

Direktoratet kan kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, at opplysningene i søknaden er riktige og at organisasjonen drives i henhold til sine vedtekter.  

Fristen for å søke om tilskudd til utvikling er 15. januar 2024.  

   

 

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden, kontakt  Eva Lindgaard.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).