Om ordningen

Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å gi barn og unge økt forståelse for bærekraftig bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som en høstbar ressurs. 

Tilskuddsberettigete

Sentral- eller fylkesleddet i frivillige organisasjoner eller sentrale institusjoner for barn
og unge som er registrert i Enhetsregisteret kan søke og motta tilskudd etter denne ordningen.

Tildelingskriterier

Det vil primært gis tilskudd til tiltak som;
a) fremmer jakt og fangst som friluftsaktivitet 
b) bidrar til økt forståelse av høstbart vilt som en utmarksressurs
c) bidrar til økt interesse, deltakelse og rekruttering til det høstingsbaserte friluftslivet 

Det kan også gis tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke forståelsen for bruk av øvrige utmarksressurser hos barn og unge. 

Mindre deler av tilskuddet kan benyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell i tråd med formålet med ordningen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til innkjøp av kostnadskrevende utstyr.

Søknader om tilskudd til aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelig for
flest mulig, samt tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert. 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknaden åpnes for innlevering 1. desember.

Søknadsfrist 15. januar

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).