Om ordningen

Kommuner langs Oslofjorden kan søke om tilskudd til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Det er en del av oppfølgingen av "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og omfatter Oslo kommune og kommuner i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold med grense til Oslofjorden.

Hvem kan søke

Kommuner som kan søke er Oslo kommune og kommuner i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold med grense til Oslofjorden.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskuddsordningen gir midler til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Det gis tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang til sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet til ulike lover og regelverk.

Den juridiske avklaringen må kunne gjennomføres inneværende budsjettår.

Miljødirektoratet kan også tildele tilskudd til kompetansehevingstiltak knyttet til tilgang til strandsonen.

Det kan ikke gis tilskudd til juridisk bistand under domstolsbehandling.

Det er i utgangspunktet en betingelse at kommunen bruker advokater som Miljødirektoratet har inngått rammeavtale med. Dersom kommunen er bundet av avtale med annen advokat som har spesialkompetanse på fagområdet, kan Miljødirektoratet dispensere fra denne betingelsen.

Se også forskriften for tilskuddsordningen på Lovdata, under nyttige lenker.

Hva forventes av søkeren

Søker må gi en presis beskrivelse av problemstillingen, dvs. hva som skal utredes, i søknadsskjemaet. Det er ikke nødvendig å opplyse om adresse, gårds- og bruksnummer, berørte parter e.l. i søknaden.

Hvis søknaden innvilges, må dere ha kapasitet til å forberede saken godt, ha oversikt over og finne fram relevant dokumentasjon, holde et oppstartsmøte med advokaten, bli med på ev. befaringer og bidra underveis i utredningsarbeidet hvis det er nødvendig.

Advokaten vil gå gjennom utredningen sammen med kommunen når den er ferdig, mens oppfølging av arbeidet videre med sikte på å bedre tilgangen til strandsonen, er kommunens ansvar.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er løpende.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).