Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om statlig økonomisk støtte til å sikre friluftslivsområder for allmennheten. Sikring kan gjøres ved kjøp, at det inngås bruksavtale med grunneier eller at eksisterende friluftslivsområder får status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre hele eller deler av en eiendom. Formålet med ordningen er å medvirke til at attraktive friluftslivsområder ivaretas og utvikles for allmennheten. Regjeringen ønsker at så mange som mulig får mulighet til å utøve friluftsliv jevnlig som begrunnes med at friluftsliv gir oss økt livskvalitet og god helse. Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt i sikringsarbeidet. Ordningen retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd, men lokale lag og organisasjoner m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknader.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen gikk ut 15. januar 2019. 

Ofte stilte spørsmål

    I første rekke bidrar staten til sikring av populære områder der allmennhetens bruk er så stor at den overstiger det grunneier må aksepteres i henhold til allemannsretten. Det gjelder også områder der det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealet og sikre allmennhetens bruk.
    Hvor menneskene som bruker eller i framtiden vil bruke området kommer fra, er avgjørende for hvor stor andel av de totale sikringskostnadene staten kan dekke.
    For lokale områder, som brukes mest av folk fra den kommunen området eller turveien ligger i, medvirker staten med inntil 50 % av sikringskostandene.
    For regionale områder, der over halvparten av brukerne kommer fra andre kommuner, kan staten medvirke med inntil 100 % av sikringskostandene.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden se vedlagte veiledning, eller kontakt fylkeskommunen i ditt fylke.

Tekniske spørsmål knyttet til søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute