Behovsinnmelding fylkesmannen

Fylkesmannsembetene må melde inn behov for midler fra Miljødirektoratet for 2020 her. Nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer leverer selv sine behov med egen frist, se føringer for dette i lenke under område Nasjonalpark og verneområder.

Behovene deles inn i tre kategorier:

  • Driftsmidler: Dette omfatter midler til drift av styrer/nemder, tiltak og tidsavgrensede prosjekter. Det kan være midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger mv. Det er anledning til å søke om slike midler på driftspostene 01 driftsutgifter, 21 spesielle driftsutgifter og 22 statlige vannmiljøtiltak. Innmelding av behov på post 23 knyttet til gebyrrelatert virksomhet følger eksisterende rutiner.
  • Investeringsmidler: Dette omfatter midler til utredninger av nye verneområder og grensemerking av allerede vernet område på 30-poster. Behov for midler til tiltak i verneområder under post 31 og 38 følger eksisterende rutiner og meldes inn i eget skjema.
  • Tilskuddsmidler på tilskuddsordninger som fylkesmannen forvalter på vegne av Miljødirektoratet, 70- og 80- poster. ­Dette omfatter kapittel 1420 post 70 underpost 1 kalking, post 73 forebyggende og konfliktdempende tiltak, post 84 midler til internasjonale samarbeid fisk og post 85 tilskudd til naturinformasjonssenter. Behov på andre tilskuddsposter følger eksisterende rutiner.

Det skal leveres én søknad per embete innen hver frist. Hvert prosjekt/tiltak/aktivitet legges inn som et behov, det vil si at det kan legges inn flere behov per område. Innmeldingen bør koordineres av én person i hvert embete siden det per i dag ikke er mulig for flere å jobbe i samme søknad. Mer detaljert informasjon om føringer og eventuelle prioriteringer fra Miljødirektoratet på det enkelte området er tilgjengelig via lenke i tabellen under.

Område

Informasjon

Kontakt

Seksjon i direktoratet

Fiskeforvaltning

 

marianne.olsen.reitaas@miljodir.no

Fiskeseksjonen

Fremmede arter

Veiledning
på FM-nett

guro.sylling@miljodir.no

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel

Rovvilt

Veiledning 
på FM-nett

susanne.hanssen@miljodir.no

Viltseksjonen

Trua arter og naturtyper

Veiledning
på FM-nett

Arter:
Per.Johan.Salberg@miljodir.no

Naturtyper:
Else.Marte.Vold@miljodir.no

Seksjon for trua arter og naturtyper

Vannforvaltning

Veiledning vassdragskalking
på FM-nett

Veiledning vannforvaltning
på FM-nett

Vassdragskalking:
helge.tjostheim@miljodir.no

Vannforvaltning:
Hilde.skarra@miljodir.no

Vannseksjonen

Nasjonalpark og verneområder

Veiledning
på FM-nett

egil.roll@miljodir.no

Verneområdeseksjonen

Villreinnemnder

 

kari.bjorneraas@miljodir.no

Viltseksjonen

Opplasting av vedlegg

Det er mulig og for enkelte behovsinnmeldinger er det et krav til vedlegg med ytterligere informasjon som beskriver behovet i  mer detalj. Da er det viktig at dere merker vedlegget med navnet på den tildeling/prosjekt/tiltak som vedlegget beskriver, vi ber om at dere legger dette i filnavnet på filen dere laster opp. 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrister

  1.  Frist for innmelding: 15. desember 2019.
  2.  Frist for innmelding fra nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer: 10. januar 2020.
  3.  Utsatt frist for innmelding av tilskuddsmidler og midler til kalking: 23. januar 2020.

Frist for innmeldinger til senere tildelinger vil bli publisert tidlig 2020.

Trenger du hjelp?

For faglige spørsmål ta kontakt med kontaktpersonene på det enkelte området, se tabellen over.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.