Midler til restaurering av våtmark (kap 1420 post 38)

Post 1420.38; restaurering av myr og annen våtmark, skal dekke utgifter til tiltak for å restaurere myr og annen våtmark, planlegging og oppfølging av disse tiltakene. Posten kan benyttes til restaurering både inne i og utenfor verneområdene. Arbeidet skal innrettes slik at det medvirker til å oppfylle regjeringens målsetting om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene (flomtilpasning) og bedring i økologisk tilstand. Eksempel på tiltak kan være tetting av grøfter i myr og større restaureringstiltak som re-meandrering av elveløp. Kostnadseffektive tiltak skal prioriteres, og restaurering skal skje etter avtale med grunneiere og rettighetshavere.

Bare Fylkesmennene og verneområdestyrer/nasjonalparkstyrer kan melde inn behov for midler over denne posten. Initiativer fra annet hold, for eksempel fra kommuner eller grunneiere, skal meldes inn via Fylkesmannen.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til restaurering av myr og annen våtmark er 10. januar 2020.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.