Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. I 2019 er det satt av vel 200 millioner kroner til ordningen.

Hvilke tiltak kan få støtte?

Det kan søkes støtte til tiltak for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak.

Det kan søkes om støtte til:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Hvem kan søke?

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

15. februar 2019 kl 24.00.

Trenger du hjelp?

  • Trenger du hjelp til innlogging, eller har andre tekniske problemer ta kontakt med esshjelp@miljodir.no
  • Veiledning til søknadsskjema finner du på Miljøkommune.no.
  • Har du faglige spørsmål, send e-post til klimasats@miljodir.no, eller ring 03400 og spør etter Kirvil Stoltenberg eller Ida Bjørkum.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute