Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

I perioden 15. september til og med 15. oktober kan fylkeskommuner og kommuner søke støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle null- og lavutslippsløsninger i hurtigbåtsamband. I denne perioden er informasjonen nedenfor knyttet til hurtigbåtutlysningen.

Neste ordinære Klimasats-utlysning kommer i november 2019, med søknadsfrist 15. februar 2020. Ordinære Klimasats-søknader kan ikke sendes inn før i november.

Hvem kan søke

Bare fylkeskommuner, kommuner og (fylkes-)kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler. De kan søke sammen eller hver for seg.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen for hurtigbåtsøknadene er 15. oktober 2019 kl 24.00 

For å søke må du opprette en bruker i søknadssenteret. Du blir da bruker på vegne av søker.

 • Velg tiltakstypen "Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak" i søknadsskjemaet.
 • Unngå å bli kastet ut av søknadsskjemaet ved å bla mellom sidene minst hvert 30. minutt!

Støttesum

Et prosjekt kan få inntil 12 millioner kroner i støtte.

Støtten kan dekke maksimalt 75 prosent av kostnadene.

En søker kan sende inn flere søknader.

Krav til tiltak eller prosjekter som kan få støtte

For å få støtte må tiltaket eller prosjektet innfri disse kravene:

 1. Utlysningen gjelder nybygging eller ombygging av eksisterende hurtigbåter
 2. Tiltak eller prosjekter som framskynder utviklingen av hurtigbåter som i drift er uten klimagassutslipp
 3. Tiltak eller prosjekter som har betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter
 4. Aktuelle energikilder er el, hydrogen, ammoniakk og biogass

 Eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte

Her ser du noen eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte:

 • Planlegging eller utredning av lokale løsninger på båt og energiløsninger på land
 • Utviklings- og FoU-kontrakter, inkludert anskaffelsen av slike kontrakter
 • Anskaffelsesjobben knyttet til pilotfartøy eller ordinære fartøy med tilhørende energiinfrastruktur
 • Merkostnad for utslippsfrie løsninger i driftskontrakter
 • Pilotfartøy og energi-infrastruktur som investering. Merk at her har Enova også en rolle
 • Pilotfartøy og energi-infrastruktur som tjeneste

Listen er ikke uttømmende.

Eksempler på tiltak eller prosjekter som ikke kan få støtte

Her ser du noen eksempler på tiltak eller prosjekter som ikke kan få støtte fra denne ordningen:

 • Merkostnader knyttet til bruk av flytende biodrivstoff. LBG regnes ikke som flytende biodrivstoff  
 • Investering i ladeinfrastruktur der søker kan få investeringsstøtte av Enova
 • Investering i fartøy der søker kan få investeringsstøtte fra Enova
 • Energieffektivisering alene
 • Rene forskningsprosjekter

Hva kjennetegner et godt prosjekt?

 • Det bidrar til at utviklingen dras et tydelig skritt videre - for båt og tilhørende infrastruktur for energi
 • Det bygger videre på eksisterende kunnskap
 • Det er nyttig for flere og deler informasjon og kunnskap 
 • Det involverer sentrale aktører når det er relevant
 • Gjennomføringsplanen har tydelig ansvarsfordeling, troverdig framdriftsplan og beskriver god risikostyring
 • Søker har undersøkt med Enova at prosjektet ikke faller inn under deres ordninger, og arbeidet organiseres slik at tildelingen ikke er statsstøtte etter lovverket for statsstøtte

Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Tiltaket skal bidra til reduserte klimagassutslipp, løsninger som kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler
 • Søknaden skal være politisk forankret i kommunen
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltaket gjennomføres
 • Kommunen må bidra med egeninnsats

Tildelingskriteriene er fastsatt i forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene.

Mer om politisk forankring, utløsende effekt og egenandel

Søker kan søke uten å ha budsjettvedtak om egeninnsats på plass, siden svaret på søknaden ofte er avgjørende for om søker bevilger midler til tiltaket. Det er altså ønsket om å gjennomføre tiltaket som må ha en politisk forankring. Eventuelle midler tildeles med forbehold om at søker bevilger sin andel.

Utløsende effekt betyr at tiltaket som helhet gjennomføres som følge av tilskuddet, eller at klimagassreduksjonen fremskyndes vesentlig, eller at omfanget eller ambisjonsnivået blir høyere enn det hadde vært uten tilskudd.

Egenandelen kan finansieres med søkers egne midler eller låneopptak. Søkers egeninnsats trenger imidlertid ikke bare være direkte finansiering av tiltak, men kan være arbeidstid til for eksempel å koordinere, tilrettelegge og administere. Altså arbeid som må til for å gjennomføre tiltaket. Andre, for eksempel næringsliv, IKS eller kommunalt AS, interreg-samarbeid eller organisasjon kan bidra til den direkte finansieringen. For at næringsliv kan bidra med finansiering forutsettes det at et Klimasats-tilskudd ikke strider mot regelverk om statsstøtte.

Dersom andre statlige midler bidrar til finansieringen vil vi vurdere den totale statlige andelen i tiltaket. Målet er å bruke statlige midler på best mulig måte. 

Kriterier for prioritering og behandling av søknaden

Søknader som framstår som realistiske med hensyn til budsjett og gjennomføring, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader.

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende:

 • Potensial for utslippsreduksjon over kontraktstiden. Estimert kostnadseffektivitet ved tiltaket som helhet vektlegges der dette er mulig å kvantifisere, og ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon.
 • Grad av innovasjon
 • Overføringsverdi/eksempelverdi/spredingspotensial

Andre effekter av tiltaket, positive og negative, tillegges noe vekt.

Avslag ved overlapp med andre støtteordninger

Dersom tiltaket med stor sannsynlighet kan få støtte fra andre statlige støtteordninger, kan søker få avslag med oppfordring om å søke riktig sted. Vær spesielt oppmerksom på Enovas tilbud dersom søknaden gjelder investeringer i båter, og landstrøm.

Kan innhente råd og informasjon før avgjørelse

Miljødirektoratet kan innhente informasjon fra søker og råd fra eksterne fagmiljøer når dette er nyttig for behandling av søknaden.

Miljødirektoratets fullmakt

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering. Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd til kommuner.

Krav om rapportering

Rapporteringskrav tilpasset det enkelte tiltaket gis i tilsagnsbrevet.

Minimumskrav er å rapportere på aktiviteter, resultater, effekter og kostnader ved tiltaket, og slik at det dekker krav om sluttrapport og sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6.

Krav til rapportering av regnskap

Klimasats dekker deler av kostnadene ved tiltaket. Derfor må totalkostnaden for prosjektet fremgå klart i oversendt regnskap. For prosjekter der tilskuddet dekker merkostnad må det komme tydelig fram hvordan merkostnaden for klimakrav er beregnet, sammenlignet med en ordinær vare eller tjeneste uten klimakrav.

Regnskapet skal vise:

 • Direkte kostnader fra regnskap fordelt på kontogruppe eller lignende.
 • Egeninnsats. Spesifiseres i antall timer per person og sats (inntil kr 600 pr time).

Regnskap skal være bekreftet av økonomisjef, internrevisjon eller ekstern revisor. Med bekreftet mener vi at utskriften av regnskapet skal være signert. For tilskudd over kr 1 000 000 skal regnskap godkjennes av revisor.

Søker skal ikke legge ved kopi av bilag eller timelister, men spesifisere hvilke bilag som inngår i kostnaden. Husk også at innholdet i søknad og rapport i utgangspunktet blir offentliggjort.

Utbetaling

Søker får tilskuddet utbetalt i etterkant av gjennomføring, eller på grunnlag av inngått kontrakt.

Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden dekker tilskuddet fortsatt ikke mer enn spesifisert andel av totalkostnaden.

Tilskudd kan kun dekke kostnader til moms i de tilfeller der søker ikke får momskompensasjon. Dersom utgiften ikke omfattes av moms-refusjon må dette beskrives tydelig i regnskapet.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

 15. oktober 2019 kl 24.00.

Trenger du hjelp?

 • Trenger du hjelp til innlogging, eller har andre tekniske problemer ta kontakt med esshjelp@miljodir.no
 • Har du faglige spørsmål, kontakt klimasats @miljodir.no. Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 924 37 781 eller Ida Bjørkum: 995 01 787

   

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Logg inn

Du må være innlogget for å gå til søknaden.