Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. I 2020 er det i forslag til statsbudsjettet satt av 180 millioner kroner til ordningen. Det er også foreslått å sette av 77 millioner kroner for å øke bruken av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Hvilke tiltak kan få støtte?

Det kan søkes støtte til tiltak for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak.

Det kan søkes om støtte til:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Hurtigbåt - gjennomføring og forprosjekter 
  4. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring
  5. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  6. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Hvem kan søke

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

 15. februar 2020 kl 24.00.

Trenger du hjelp?

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost klimasats@miljodir.no. Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 924 37 781 eller Ida Bjørkum: 995 01 787

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn med ID-porten