Tillatelse for eksport eller import av truede arter eller deres produkter (CITES)

Her kan du søke om tillatelse til:

  • utførsel av CITES-arter ut av Norge
  • gjen-utførsel av CITES-arter ut av Norge
  • innførsel av CITES-arter inn til Norge

Washingtonkonvensjonen (CITES) regulerer internasjonal handel og transport med truede arter, eller deres deler/produkter. Det kan være levende eller døde arter, ville arter eller arter avlet i fangenskap. Bestemmelsene gjelder også svært gamle eksemplarer.

CITES-artene er ført opp på ulike lister avhengig av grad av restriksjoner. Se VEDLEGG TIL FORSKRIFTEN - CITES ARTSLISTE eller kontakt Miljødirektoratet om du er usikker på hvilken liste en art står oppført på, og hvilke tillatelser som kreves.

Om en innførsel gjelder fremmede levende organismer, kan det kreves en tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Les mer om hvordan du søker tillatelse etter fremmede organismer-forskriften her.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Send inn søknaden i god tid før planlagt utførsel, gjen-utførsel eller innførsel. Saksbehandlingstiden er vanligvis rundt 3 uker om all dokumentasjon er vedlagt søknaden. Tillatelsen er normalt gyldig i seks måneder.

Trenger du hjelp?

Problemer med å sende inn en elektronisk tillatelse? 
Gå til www.miljodir.no/cites og last ned søknadsskjemaet. Utfylt skjema kan sendes til post@miljodir.no.

Kontakt Miljødirektoratet: 
Telefon 03400 eller 73 58 05 00

Logg inn