Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er et økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på Svalbard. Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til Svalbardmiljøloven og får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende. Hvert år tildeler fondet 10 – 25 millioner kroner til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Midlene brukes til skjøtsel, istandsetting av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden.

Svalbards miljøvernfond ønsker også gjennom tildelingene å bidra til et gradvis skifte til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Samlet skal fondets midler bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og kulturminner bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. 

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist: 15. september2020

Søknadsskjema åpnes 1. august 2020.

Trenger du hjelp?

Kontakt sekretariatet i Svalbards miljøvernfonds sekretariat for mer informasjon:

Adresse: Svalbards miljøvernfond
Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen 

E-post: firmapost@sysselmannen.no
Telefon: 79 02 43 51

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.