Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31)

Tiltaksmidler over post 1420.31 skal dekke statlige investeringsutgifter til skjøtsels- , informasjons- eller tilretteleggingstiltak i verneområder.

Midlene skal benyttes til tiltak som er nødvendig for å gjenskape eller ivareta verneverdiene, og til informasjons- og tilretteleggingstiltak. Alle tiltak skal være forankret i skjøtselsplan, forvaltningsplan eller besøksstrategi.

Eksempel på tiltak som finansieres over post 1420.31 er skjøtsel med sikte på å opprettholde verneverdiene, tiltak for bekjempelse av fremmede arter, samt tiltak som oppføring av informasjonstavler, tilrettelegging av stier med mer.

Behov for midler til tiltak i verneområder meldes inn av forvaltningsmyndighet, d.v.s Fylkesmannens miljøvernavdeling eller verneområdestyrer.

Fylkesmannen skal samordne og melde inn behov for midler til tiltak i mindre verneområder hvor kommuner er forvaltningsmyndighet.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder er 10. januar 2020.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.