Om ordningen

Denne tilskuddsordningen gjelder bare for driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått bevilget 5 mill kroner, slik at driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten kan søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter (ESS) benyttes for å innhente en kortfattet tilbakemelding fra hver driftsenhet om enhetens planer for marin avfallsrydding i 2022, og hvilke behov for midler som er knyttet til dette. Miljødirektoratet har behov for noen opplysninger om driftsenhetenes planer og behov for å få et grunnlag for å fordele tilskuddsmidlene på 5 mill kroner på de driftsenhetene som har planlagt aktivitet på dette i år. Vi har samtidig forsøkt å fortsatt holde søknadsprosessen så lite byråkratisk som mulig. Innmeldt behov bør fortrinnsvis komme fra ledernivå i hver driftsenhet.

Dersom alle driftsenheter søker om tildeling fra disse midlene så vil det i snitt være rundt 200.000 kr til tildeling pr enhet. Trolig vil noen få enheter også i år avstå fra å søke, og vi vil som tidligere år differensiere litt ift hva som er innmeldt behov. Trolig vil det likevel ikke være noen som får tildelt særlig over 500.000 kroner. Og vi vil i fordelingen se dette litt sammenheng hva enkelte enheter har søkt om og fått tildelt fra den generelle tilskuddsposten for tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsskjemaet fylles ut med en enkel prosjektbeskrivelse, og et enkelt budsjett for utgifter og evt inntekter/andre tilskudd ut over søknadsbeløpet. Oppgi normalt timepris på utleie av båt inkl mannskap og hvilken redusert timepris som "tilbys" for arbeidet i tilknytning til eventuelle tilskudd. Legg eventuelt ved vedlegg for utfyllende opplysninger. 

Med tildeling av midler så følger det et rapporteringskrav med frist rundt 1.desember. Det bør derfor legges opp til rutiner for å fange opp aktivitet som skal rapporteres og for å kunne avgi tilfredsstillende regnskapsrapportering.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.februar.

Det vil ikke bli åpnet for nye søknader i 2023 før det er avholdt et informasjonsmøte i løpet av januar.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).