Om ordningen

Mål for ordninga og målgruppe

Midlane skal nyttast til drift av Skjærgårdstjenesten, og gjeld berre for dei faste einingane i Skjærgårdstjenesten langs kysten frå Halden til og med Møre og Romsdal.

Driftsområdestyre (i Oslofjorden og til og med Telemark), kommunar med eiga driftseining i Skjærgårdstjenesten i Agder, dei 4 interkommunale friluftsråda i Vestkystparken (driftseiningar i Skjærgårdstjenesten) og Sunnmøre Friluftsråd (driftsområde Møre og Romsdal) kan søke om driftstilskot.

Kva for tiltak kan få tilskot

Midlane skal gå til å dekke utgiftene til praktisk drift og forvaltning av skjergardsparkar og andre offentleg sikra friluftslivsområde langs kysten, knytt til drifta av Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, på Sørlandet, i Vestkystparken og i Møre og Romsdal.

I forbindelse med Stortingets vedtak av budsjettet for 2021, er midlane til driftsområda i Skærgårdstjenesten fordelt på følgjande måte i 2021:

  • Ytre Oslofjord Øst (Viken fylkeskommune): 3,035 mill. kroner
  • Indre Oslofjord (Viken fylkeskommune): 3,135 mill. kroner
  • Ytre Oslofjord Vest (Vestfold og Telemark fylkeskommune): 3,275 mill. kroner
  • Telemark (Vestfold og Telemark fylkeskommune): 3,325 mill. kroner
  • Aust-Agder (Agder fylkeskommune): 3,205 mill. kroner
  • Vest-Agder (Agder fylkeskommune): 4,095 mill. kroner
  • Vestkystparken (Vestland fylkeskommune): 4,280 mill. kroner
  • Møre og Romsdal (Møre og Romsdal fylkeskommune): 1,350 mill. kroner

Ei eventuell ny driftseining i Sogn og Fjordane vil i 2021 få midlar direkte frå Miljødirektoratet, etter ei nærare vurdering av behov.

 

Kor skal søknaden sendast og krav til innhald i søknaden

Søknad om driftsmidlar for dei ulike einingane skal adresserast til fylkeskommunen.

Søknad om driftsmidlar skal innehalde rekneskap og rapport for siste år, og driftsplan og budsjett for kommande år, og det er også viktig at budsjett/rekneskap syner eigen lokal finansiering .

Det er dessutan ynskjeleg å få inn ein oversikt over kor mykje båtaktivitet det var i fjor og kva som planlegges i 2021, gjennom at ein dokumenterer timetal på motor (brutto) og netto timetal til reine skjergardstenesteoppgåver ved å trekke frå antal timer brukt til anna formål (dette ligg inne som obligatorisk utfylling i skjemaet).

Driftsrapport må minimum innehalde noko om bemanning/personal gjennom året, viktige oppgåver som er utførte, noko om båtstatus og båtdrift inkl motortimer, og noko om resultat gjennom året og kanskje nokre bilder. Driftsplan må beskrive mål og planar for dei samme punkta som er krevd i rapporten. Sjå ellers dei vedlagte eksempla på driftsplan.

Sakshandsaming

Det er fylkeskommunane som sakshandsamar søknadane, og dei vil gje et svar på søknaden innan 15.april.

Miljødirektoratet kan sette vilkår for bruk av dei statlege driftsmidlane.

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.februar 2021 for søknad om driftstilskot. Alle søkjarar skal få svar innan 15. april 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).