Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 10. oktober for søknader om tilskudd i 2023.

 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i bunn i sjø og ferskvann som er forurenset med miljøgifter. Miljødirektoratet tildeler midlene over statsbudsjettets kapittel 1420 post 39, 69 og 79.

 

Hva kan det søkes om midler til?

Prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn ved vurdering av tildelingen. Så langt det er rimelig, vil pålegg etter forurensningsloven brukes som et middel for å sikre opprydding i forurenset vann, grunn og sjøbunn. I noen tilfeller kan det være aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av kostnadene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak.

Dette kan være når:

 • Staten ved miljøforvaltningen er den ansvarlige for forurensningen.
 • Den ansvarlige kan ikke identifiseres, ikke er betalingsdyktig og/eller av andre årsaker ikke kan stå for en god opprydding.
 • Det av miljøårsaker haster å få ryddet opp. Staten kan forskuttere oppryddingskostnaden for å komme raskt i gang og vil kreve kostnadene refundert fra den ansvarlige i etterkant.
 • Miljøforvaltningen vil framskaffe grunnlag for å legge til rette for kunnskapsinnhenting og formidling.
 • Det er nødvendig for å medvirke til en samlet opprydding eller annen tiltaksgjennomføring i et område.
 • Det av andre årsaker er urimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

 

Tildelingskriterier

Midlene skal hovedsakelig brukes til:

 • Arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn.
 • Opprydding i forurenset sjøbunn, primært de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jamfør stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø)

I tillegg til prinsippet om at forurenser betaler vurderes tildeling av midler ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Søker må som hovedregel dekke deler av kostnadene til undersøkelser, opprydding og andre tiltak det søkes om midler til.    

 

Hvem kan søke?

 • Statsforvalteren og andre statlige aktører (post 39),
 • kommuner (post 69), og
 • kommunale og interkommunale selskap/virksomheter, private virksomheter og privatpersoner (post 79) som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø 

Ta kontakt med Miljødirektoratet i forkant av en eventuell søknad hvis dere er usikre på om dere er innenfor målgruppen til postene.

 

Midler

I forslag til statsbudsjettet for 2022 er det foreslått 138,9 mill. kroner i budsjett og 113,3 mill. kroner i fullmakt over post 39, 69 og 79. Deler av tildelingen er øremerket til opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og Store Lungegårdsvann i Bergen. Resten skal gå til øvrige prosjekter som faller innenfor postenes tildelingskriterier. Det er mulig å søke om midler som skal utbetales over flere år (inntil 3 år).

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende Miljødirektoratet søknad er 10. desember 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknaden kan sendes til oppryddingstiltak@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).