Om ordningen

Elektronisk søknadssenter åpnes for søknader 1. mars 2024.

Kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere kan søke om midler til tiltak som bidrar til å restaurere forringet natur, slik at den økologiske tilstanden blir bedre. Det kan også gis tilskudd til tiltak som samtidig bidrar til klimatilpasning eller til å sikre karbonlager. Årene 2021– 2030 er FNs tiår for restaurering av økosystemer. Norge har mål om å oppskalere restaureringsarbeidet, og denne nye tilskuddsordningen er en del av satsningen for å øke omfanget av naturrestaurering.

Tilskudd kan gis til gjennomføring av tiltak, men også til planlegging og oppfølging av restaureringstiltakene. Oppfølging av tiltak innebærer å sikre forsvarlig gjennomføring i tråd med lover og regler, prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring. Effektovervåking dekkes ikke av denne ordningen.

I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 10 millioner kroner til ordningen. Vi har årlige budsjetter, og vi tildeler tilskudd for ett år av gangen. Tiltak som innvilges tilskudd første år, vil kunne bli prioritert for tildeling påfølgende år, men slik prioritering forutsetter innsending av årlig søknad og god progresjon på tiltaket.

Særskilte krav til søknaden

  • Søknadssummen for et restaureringstiltak må være på minimum kr. 100 000,-
  • Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Hvis tiltaket er flerårig, skal det opplyses om dette i prosjektbeskrivelsen
  • Tiltaksområdet for søknaden skal stedfestes i kart

Tildeling av tilskudd

Tilskudd kan gis til restaureringstiltak i all natur på land, deriblant skog, fjell, våtmark og kulturlandskap. Gruntvannsområder, tidevannsenger og -sump og ålegressenger langs kysten er også inkludert. Her finner du eksempler på restaureringstiltak for å bedre økologisk tilstand i ulike naturtyper: Restaurering av natur - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Tiltak som er kostnadseffektive, og som kan gjennomføres med god faglig kompetanse på naturrestaurering, vil bli prioritert. At et tiltak er kostnadseffektivt vil i denne sammenhengen si at man får ønsket resultat ved bruk av forsvarlige metoder og et budsjett som står i forhold til tiltakets omfang og forventet måloppnåelse. Det forutsettes at søker gjør det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet under gjennomføring av tiltak. Det forutsettes også at nødvendige avtaler og tillatelser er innhentet før gjennomføring av tiltak.    

Tiltak i tråd med vedtatt kommunedelplan for naturmangfold vil bli prioritert, men også andre restaureringstiltak i kommunal regi kan få støtte.

Tilskudd kan gis til organisasjoner og private tiltakshavere. Midler kan tildeles private tiltakshavere under forutsetning av at det før oppstart av tiltak er inngått langsiktige avtaler for bevaring av arealene etter restaurering.

Det kan gjennom denne tilskuddsordningen ikke søkes om midler til restaurering i naturvernområder. Forvaltningsmyndigheten for verneområdene tildeles midler til tiltak over annen budsjettpost. Det gis ikke tilskudd til tiltak som har karakter av løpende vedlikehold eller skjøtsel av naturtyper. Til dette formålet finnes andre tilskuddsordninger og virkemidler. Heller ikke restaureringstiltak for å kompensere eller avbøte planlagte naturinngrep vil få tilskudd gjennom denne ordningen.   

Skattepliktig inntekt

Vi gjør oppmerksom på at tilskudd som vederlag for egen arbeidsinnsats er å anse som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-10. Dersom du søker som privatperson, vil andelen av tilskuddet som gjelder egen arbeidsinnsats utbetales som skattepliktig lønn. Dersom du søker som næringsdrivende må denne andelen av tilskuddet føres inn i næringsoppgaven. Tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter i tilknytning til arbeidet er skattefritt, jf. skatteloven § 5-11.

Rapportering

Det forutsettes at tilskuddsmottaker rapporterer på hvordan midlene er benyttet, om gjennomføring av tiltak og resultat. 

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 5. april 2024.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).