Om ordningen

Her kan du melde inn utnyttelse i Norge av genetiske ressurser og tradisjonell kunnskap knyttet til slike ressurser med opprinnelse i andre land.

Regelverk og formål

Utnyttelse i Norge av genetiske ressurser og tradisjonell kunnskap knyttet til slikt materiale med opprinnelse i andre land skal meldes inn til Miljødirektoratet. Dette følger av forskrift om utnytting i Norge av genetiske ressurser med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale (sjekkpunktforskriften) gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 60.

Implementeringen av sjekkpunktforskriften er en oppfølging av Nagoya-protokollen om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse. Miljødirektoratet er nasjonalt sjekkpunkt, og skal innhente og videreformidle denne informasjonen i tråd med sjekkpunktforskriften § 3.

Formålet med regelverket er å sørge for bærekraftig bruk av biologisk mangfold og en rettferdig fordeling av fordeler som følger av utnyttelse av genetiske ressurser og tradisjonell kunnskap knyttet til slike ressurser.

Disse opplysningene skal meldes inn:

Hvis det foreligger et internasjonalt anerkjent overenstemmelsessertifikat og opplysninger om gjensidig avtalte vilkår kan dette lastes opp i innmeldingsskjema.

Foreligger det ikke et internasjonalt anerkjent overenstemmelsessertifikat skal følgende opplysninger meldes inn:

  • opprinnelsesland, og om sted og tidspunkt for uttak av genetisk materiale eller tilgang til tradisjonell kunnskap knyttet til slikt materiale,
  • materialet eller den tradisjonelle kunnskapen knyttet til slikt materiale, fortrinnsvis også opplysninger om biotaen og hvordan materialet eller kunnskapen er tenkt utnyttet,
  • leverandørland, og om kilden som materialet eller kunnskapen er mottatt fra, eventuelt senere brukere av materialet eller kunnskapen,
  • det foreligger relevant regelverk om uttak og fordelsdeling, inkludert rettigheter og forpliktelser når det gjelder etterfølgende søknader og kommersialisering,
  • det er innhentet samtykke, inkludert tillatelser til uttak av genetisk materiale eller bruk av tradisjonell kunnskap, der dette finnes og referansenummer på tillatelsen, og
  • gjensidig avtalte vilkår, inkludert om fordelsdeling, der dette finnes.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Tidspunkt for innmelding følger av sjekkpunktforskriften §3.

Hvis forskningsmidler er mottatt, kan erklæringen avgis når første utbetaling av forskningsmidler er mottatt og alt genetisk materiale eller tradisjonell kunnskap knyttet til forskningen er mottatt. Innmeldingen skal senest skje på tidspunktet for avslutning av forskningsprosjektet.

Hvis samme forskningsprosjekt mottar midler fra flere kilder, eller involverer flere mottakere, er det tilstrekkelig å avgi én felles erklæring.

I tilfeller hvor forskningsmidler ikke er mottatt, skal innmeldingen skje på det første av følgende tidspunkter:

a.  Når markedsføringstillatelse søkes

b.  Før produktet plasseres på markedet i Norge

c.  Før resultatet av utnyttingen overdras for at et annet rettssubjekt i Norge skal utføre en av aktivitetene nevnt i bokstav a og b,  eller før resultatet overdras til et rettssubjekt i et annet land.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om forskriften eller innmeldingen kan sendes til abs.norway@miljodir.no. 

If you have questions please contact abs.norway@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).