Om ordningen

Mål

Målet for ordninga er å fremje viktige verktøy i ein førebyggjande miljøpolitikk. 

Ordninga omfattar driftstilskot til:

  • Stiftelsen Miljømerking

  • Standard Noreg

  • Omatt - Bransjeforeningen for ideelle Gjenbruksaktører

Kva for tiltak kan få tilskot

Tilskot blir gitt som driftstilskot til Stiftelsen Miljømerking, Standard Noreg og Omatt - Bransjeforeningen for ideelle Gjenbruksaktører

Tildelingskriterium

Klima- og miljødepartementet føreset at midlane blir nytta til å intensivere arbeidet med verkemiddel som fremjar prioriterte miljø- og berekraftsmål. Tildeling av midlar er basert på organisasjonane sine resultat frå føregåande år og ein konkret søknad om midlar for kommande periode, sett opp mot prioriterte nasjonale miljø- og berekraftsmål.

Oppfølging og kontroll

Drifts- og prosjekttilskota blir følgde opp gjennom krav som blir fastsette i kvart enkelt tilsegnsbrev. Det blir motteke årsrapport og/eller rekneskapsoversikt for alle tilsegner, i tillegg til at det er fagleg kontakt med dei enkelte tilskotsmottakarane.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15. januar 2021.

Miljødirektoratet tar sikte på å utbetale midler i løpet av februar 2021.

 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved: 

Rådgiver Eivind Farmen, e-post Eivind.Farmen@miljodir.no, telefon 932 02 246. 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).