Om ordningen

Tiltaksmidler over post 1420.31 skal dekke statlige investeringsutgifter til skjøtsels- , informasjons- eller tilretteleggingstiltak i verneområder.

Midlene skal benyttes til tiltak som er nødvendig for å gjenskape eller ivareta verneverdiene, og til informasjons- og tilretteleggingstiltak. Alle tiltak skal være forankret i skjøtselsplan, forvaltningsplan eller besøksstrategi.

Eksempel på tiltak som finansieres over post 1420.31 er skjøtsel med sikte på å opprettholde verneverdiene, tiltak for bekjempelse av fremmede arter, samt tiltak som oppføring av informasjonstavler, tilrettelegging av stier med mer.

Behov for midler til tiltak i verneområder meldes inn av forvaltningsmyndighet, d.v.s Statsforvalterens miljøvernavdeling eller verneområdestyrer.

Statsforvalteren skal samordne og melde inn behov for midler til tiltak i mindre verneområder hvor kommuner er forvaltningsmyndighet.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder er 10. januar 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).