Om ordningen

Målet for bruken av midler til tiltak i verneområder er at naturtilstanden opprettholdes og bedres. Midlene skal benyttes til tiltak som er nødvendig for å gjenskape eller ivareta verneverdiene og til informasjons- og tilretteleggingstiltak. Alle tiltak skal være forankret i skjøtselsplan, forvaltningsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter. Det kan tildeles midler til kartlegginger og andre nødvendige utredninger som er direkte knyttet til tiltak.

Eksempel på tiltak er skjøtsel med sikte på å opprettholde verneverdiene, tiltak for bekjempelse av fremmede arter, samt tiltak som oppføring av informasjonstavler, tilrettelegging av stier med mer.

Behov for midler til tiltak i verneområder meldes inn av forvaltningsmyndighet, dvs. Statsforvalterens miljøvernavdeling eller verneområdestyrer.

Statsforvalteren skal samordne og melde inn behov for midler til tiltak i verneområder forvaltet av kommuner med delegert forvaltningsmyndighet.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder er 10. januar 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).