Om ordningen

Midler til naturrestaurering over kap./post 1420.31 kan benyttes til å restaurere forringet natur i terrestriske økosystemer som våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og åpent lavland. Restaurering i myr og annen våtmark, samt i de trua naturtypene sanddynemark, sørlig etablert sanddynemark og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone, prioriteres høyt, men det kan også meldes inn behov for midler til restaurering i andre terrestriske naturtyper, såfremt det legges ved en prosjektbeskrivelse av tiltakene.

Behov for midler til hogst av fremmede treslag i verneområder meldes også inn i dette skjemaet.

Posten kan benyttes til restaurering både inne i og utenfor verneområdene. Kostnadseffektive tiltak skal prioriteres, og restaurering skal skje etter avtale med grunneiere og rettighetshavere.

Bare Statsforvalteren og verneområdestyrer/nasjonalparkstyrer kan melde inn behov for midler til naturrestaurering over denne posten. Initiativer fra annet hold, for eksempel fra kommuner eller private grunneiere, skal meldes inn via Statsforvalteren, som har det økonomiske ansvaret for tiltakene, inklusive ansvaret for rapportering.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til naturrestaurering er 10. januar 2023.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).