Om ordningen

Post 1420.38; restaurering av myr og annen våtmark, skal dekke utgifter til tiltak for å restaurere myr og annen våtmark, planlegging og oppfølging av disse tiltakene. Posten kan benyttes til restaurering både inne i og utenfor verneområdene. Arbeidet skal innrettes slik at det medvirker til å oppfylle regjeringens målsetting om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedring i økologisk tilstand. Eksempel på tiltak kan være tetting av grøfter i myr og større restaureringstiltak som re-meandrering av elveløp. Kostnadseffektive tiltak skal prioriteres, og restaurering skal skje etter avtale med grunneiere og rettighetshavere.

Bare Statsforvalteren og verneområdestyrer/nasjonalparkstyrer kan melde inn behov for midler over denne posten. Initiativer fra annet hold, for eksempel fra kommuner eller private grunneiere, skal meldes inn via Statsforvalteren.

Søknadsfrist

Frist for innmelding av behov for midler til restaurering av myr og annen våtmark er 10. januar 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).