Om ordningen

Statsforvalteren må melde inn behov for midler fra Miljødirektoratet for 2021 her. Behovene må begrunnes i tildelingsbrev og virksomhets- og økonomiinstruks. Søknadsfrister er: 10. desember 2021 for fagområdet fremmede arter, 10. januar 2022 for alle andre fagområder og for tilskuddsmidler er fristen 15. februar 2022. 

Nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer melder inn egne behov, se føringer for dette i lenke under område Nasjonalpark og verneområder. 

Det SKAL leveres kun én søknad per embete/styre innen hver frist. Vi vil anbefale embetene å lage egne rutiner for intern samordning. 

 • Hvert prosjekt/tiltak/aktivitet legges inn som et behov, det vil si at det kan legges inn flere behov per fagområde. 

 • Innmeldingen bør koordineres av én person i hvert embete. Det er ikke mulig for flere å jobbe i samme søknad samtidig, men det er mulig å sende søknaden mellom personer ubegrenset antall ganger. MERK: For å kunne gi lesetilgang eller overføre eierskap til andre må foretak/enhet legges inn i fanen Om søker. 

 • Ledere/økonomimedarbeidere kan få innsyn i alle søknader for sin enhet via tilgangsstyring i Altinn. Rollen «Energi, miljø og klima» i altinn gir deg den tilgangen, men denne rollen gir også tilgang til annen funksjonalitet i Altinn på vegne av SF. Hvis du har rettighet til tjenesten «miljødirektoratets elektroniske søknadssenter» 

 • Mer detaljert informasjon om føringer og eventuelle prioriteringer fra Miljødirektoratet på det enkelte området er tilgjengelig på FM-nett via lenke i tabellen under. 

 

Behov kan meldes inn på følgende områder:

Område

Informasjon

Kontakt

Seksjon i direktoratet

Fiskeforvaltning

Veiledning
på FM-nett

marianne.olsen.reitaas@miljodir.no

Fiskeseksjonen

Fremmede arter

Veiledning
på FM-nett

guro.sylling@miljodir.no

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel

Rovvilt

Veiledning
på FM-nett

susanne.hanssen@miljodir.no

Viltseksjonen

Trua arter og naturtyper

Veiledning
på FM-nett

Arter:
Per.Johan.Salberg@miljodir.no

Naturtyper:
Else.Marte.Vold@miljodir.no

Seksjon for trua arter og naturtyper

Vannforvaltning

Veiledning vassdragskalking

på FM-nett

Veiledning vannforvaltning
på FM-nett

 

Vassdragskalking:
helge.tjostheim@miljodir.no

Vannforvaltning prosessmidler:

Sunniva.hartmann@miljodir.no

Vannforvaltning overvåkning:
Hilde.skarra@miljodir.no

Vannseksjonen

Nasjonalpark og verneområder

Veiledning
på FM-nett

egil.roll@miljodir.no

Verneområdeseksjonen

Villreinnemnder

Veiledning
på FM-nett

kari.bjorneraas@miljodir.no

Viltseksjonen

Det kan søkes om følgende midler: 

 • Driftsmidler: Brukes til drift av styrer/nemder, tiltak og tidsavgrensede prosjekter på driftspostene 01, 21 og 22. Det kan være midler til lønn/drift i embetet og kjøp av tjenester/utredninger med videre. Innmelding av behov på post 23 knyttet til gebyrrelatert virksomhet følger andre rutiner. 

 • Investeringsmidler: Brukes til utredninger av nye verneområder og grensemerking av allerede vernet område på 30-poster. Innmelding av behov til tiltak i verneområder og restaurering av våtmark under kapittel 1420 postene 31 og 38 følger andre rutiner og meldes inn i eget skjema. 

 • Tilskuddsmidler: Omfatter 70- og 80-poster og er tilskuddsmidler som fylkesmennene forvalter på vegne av direktoratet. Kapittel 1420 Miljødirektoratet:

  • post 70.1 - kalking
  • post 85 - tilskudd til naturinformasjonssenter
  • post 73 - forebyggende og konfliktdempende tiltak
  • post 84 - midler til internasjonalt samarbeid (Neiden, Enningdalselva og Iddefjorden)

Behov på andre tilskuddsposter meldes ikke inn i ESS.

Opplasting av vedlegg

For enkelte behovsinnmeldinger er det krav til vedlegg med ytterligere informasjon som beskriver behovet i mer detalj. Da er det viktig at dere merker vedlegget med navnet på tildelingen/prosjektet/tiltaket som vedlegget beskriver. Vi ber om at dere legger dette i filnavnet på filen dere laster opp.  

Når får jeg tilbakemelding på min søknad? 

Når supplerende tildelingsbrev kunngjøres i styringsportalen blir tilbakemelding på innmeldte behov tilgjengelig i ESS.

Søknadsfrist

 1. Frist for innmelding av driftsmidler på fagområdet fremmede arter: 10. desember 2021

 2. Frist for innmelding av drifts- og investeringsmidler på alle fagområder unntatt fremmede arter: 10. januar 2022 

 3. Frist for innmelding av tilskuddsmidler: 15. februar 2022 

ESS vil normalt være stengt i ca. et døgn etter hver frist for at direktoratet skal ta ut rapporter på innmeldt behov. 

Spørsmål og hjelp

For faglige spørsmål ta kontakt med kontaktpersonene på det enkelte området, se tabellen over.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).