Om ordningen

Tildeling av prosjektstøtte til generelle formål i ordningen

Tildelingskriterienes tre formål:


1. Kriteriene skal gi grunnlag for avgrensning av hvem som er mulige tilskuddsmottakere/søkere

Enhver som arbeider for bevaring eller formidling av jernbanehistorien i henhold til forskriftens formål kan søke om generell støtte.

2. Kriteriene skal gi føringer for hva tilskuddet kan brukes til

Ordningen skal støtte formidling og forvaltning av norsk jernbanehistorie. Videre er formålet å muliggjøre bevaring av både materiell og immateriell kulturarv på jernbaneområdet. Det skal også bygges opp under offentlighetens engasjement for ivaretagelse av jernbanehistorien.

Tilskuddsordningens satsningsområde for 2024 tar utgangspunkt i «Plan for historisk togmateriell -del II», og vil prioritere gode søknader til magasinering av historisk togmateriell og oppgradering av verksteder.

Tilskuddsordningen ønsker å fortsette å ha et sterkt fokus på restaurering og bevaring av historisk rullende materiell. Utgangspunkt for prioriteringer legger «Nasjonal verneplan for rullende materiell i jernbane» til grunn. Enheter med sterkere vernekategori vil som regel få høyere prioritet en enheter i lavere vernekategorier.

Videre så kan det søkes om andre tiltak som er med på å formidle og forvalte norsk jernbanehistorie. Tiltak som muliggjøre bevaring av både materielle og immaterielle kulturminner på jernbaneområdet vil bli prioritert. Det legges en faglig kvalifisert vurdering til grunn.

3. Kriteriene skal gi holdepunkter for hvordan tilskudd til den enkelte mottaker skal fastsettes/beregnes

Søknadsfristen fastsettes av Norsk jernbanemuseum som publiserer den på sin hjemmeside.

Eget søknadsskjema som gjøres tilgjengelig av Norsk jernbanemuseum, skal anvendes.

Søknaden skal inneholde

  • søkers navn, adresse, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
  • organisasjonsnummer dersom søker har slikt,
  • informasjon om prosjektet det søkes tilskudd til,
  • informasjon om hvilke arbeider som planlegges gjennomført og hvordan de planlegges gjennomført,

  • informasjon om hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas,

  • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
  • og kostnadsoverslag og budsjett.

  • generell støtte kan gis for inntil 50 % av utgiftene til det prosjektet det søkes støtte for. I forbindelse med beregningen av støttegrad kan det legges vekt på frivillig arbeid.

 

 

Rammen for 2024 er 8,95 millioner kroner. Hele det omsøkte beløpet må benyttes i løpet av året prosjektmidlene er tildelt for.

Skjemaet er aktivt fra 11.12.2023-15.01.2024.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15.01.2024

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til post@norsk-jernbanemuseum.no eller telefon 404 48 880. Evt. til saksbehandler Ellen Sletvold telefon 46 83 07 79.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).